PROGRAMIRANJE I

ZADACI:

ZADACA1.

1.Napisati program koji unsene metre, decimetre i cantimetre pretvara u milimetre. Ulaz:2   2   5     Izlaz: 2250

RJESENJE

2. Napisi program koji unesene sekunde pretvara u  sekunde, minute, sate. Ulaz:7 515   Izlaz: 2    5   15

RJESENJE

3. Napisati program koji izbacuje cifru desetica u unesenom broju n. Ulaz:79645 Izlaz:7965

RJESENJE

4. Za uneseni  broj X, izračunati prvi veći „okrugli“ broj broj (npr.: za uneto 1343, rezultat je 1350, za 760 se dobija 770, za 4 se dobija 10).

RJESENJE

5. Za uneti iznos novca u dolarima, izračunati I ispisati iznos u evrima. (kurseve izguglajte) (euro=dol*1.62/1.95;) (Ulaz:100   Izlaz: 86)

6. Unosi se neka godina GOD, kao cio broj. Izračunati i ispisati kom vijeku pripada. Napomena: 1801-1900. pripadaju 19. veku, 1901-2000. pripadaju 20 vijeku, itd. Napisi kod, a ovo je formula vijek=(god-1)/100+1;

7. Za unijeti cijeli broj X (traži se da bude X>9), treba ispisati pretposlednju cifru (npr.: za X=1024, rezultat je 2).

8. Za unijeti cijeli četvorocifren broj X, treba ispisati drugu po redu cifru (npr.: za X=1234, rezultat je 2).

RJESENJE

____________________________________________________

ZADACA2:

1.Napiši program koji ispisuje manji od dva unesena broja.   (Ulaz: 12, 15 Izlaz:12)

RJESENJE

2. Napiši program koji ispisuje veći od dva unesena broja.(Ulaz: 12, 15 Izlaz:15)

3.U jednoj prodavnici je u toku akcija u kojoj se kupcima koji kupe tri proizvoda nudi da najjeftiniji od ta tri proizvoda dobiju za jedan dinar. Napiši program koji određuje iznos najjeftinijeg proizvoda i sniženu cijenu tri proizvoda (Ulaz: 35 15 40 Izlaz: 15 76)

4.Mama je povela Pericu u radnju da kupi patike. Perici nije skromnost jača strana pa je molio mamu da mu kupi baš te koje su inače najskuplje od tri para koja je pogledao. Koliko koštaju patike koje su se svidjele Perici? (Ulaz:135 192 146 Izlaz: 192)

RJESENJE

5. Marko je mjerio dimenzije svoje sobe da bi mu majstor postavio parket. Majstoru je dao dimenzije duzine i sirine u mm. Koliko paketa parketa treba da postavi majstor ako svaki paket ima metar kvadratni dascica. Ulaz:a= 4540    b=5270     Izlaz:  24

6.Napiši program koji računa sumu prvih n prirodnih brojeva. Ulaz: 5   Izlaz: 15         Ulaz:105    Izlaz:5 565       s=n*(n+1)/2

7. Unose se celi brojevi B1, I1, B2 i I2. B1 i I1 su brojilac i imenilac prvog razlomka, a B2 i I2 su brojilac i imenilac drugog razlomka. Napisati algoritam za sabiranje razlomaka (bez skraćivanja).Rezultat predstaviti kao razlomak u obliku N celih i I/B. Ulaz: 3  2  4  3  Izlaz: 2   5/6 (dva cijela i pet šestina)

RJESENJE

____________________________________________________

ZADACA3:

1.Jelena se priprema za takmičenje iz istorije. Ako je njen omiljeni istorijski heroj proslavio R-ti rođendan G-te godine, napiši program koji određuje koje godine je taj heroj rođen. Sa ulaza se učitavaju prirodni brojevi R, G (svaki u posebnom redu, 1≤R≤98, 100≤G≤2020) Ulaz: 10  2020   Izlaz: 2010

2. Na terasi dužine d  metara treba rasporediti  n  stubića širine  s centimetara tako da rastojanje r  između stubića, kao i između stubića i zida bude isto. Na izlazu ispisati rastojanje izmedju stubica u cantimetrima zaokruzeno na 2 decimale Ulaz: 10  30  10  Izlaz: 22.58

RJESENJE

3.Napiši program koji za dato vreme u toku dana određuje koliko je sekundi proteklo od prethodne ponoći i koliko je sati, minuta i sekundi ostalo do sledeće ponoći. Ulaz:10  23 52    Izlaz:  37432   // (od prethodne ponoći )13:36:8 // (do sljedeće ponoći)

RJESENJE

4. Napiši program kojim se u datom prirodnom broju razmenjuje cifra jedinica i cifra stotina. Za broj sa manje od tri cifre smatramo da su nedostajuće cifre jednake 0. Ulaz:2349   Izlaz: 2943

5. Ružicina baka mnogo voli svoju organsku baštu u kojoj striktno poštuje baštovanska pravila. Jedno od pravila kaže da paradajz ne treba miješati sa kukuruzom. Кako kukuruz još nije nikao baka je odlučila da dio bašte u kojem je posadila kukuruz ogradi kanapom, kako bi znala gdje može posaditi paradajz. Zamolila je Ružicu da joj pomogne. Ružica je izmjerila dužinu (D) i širinu (S) parcele u kojoj je posađen kukuruz. Baka joj je skrenula pažnju da rastojanje između paradajza i kukuruza ne smije biti manje od L. Na osnovu iskustva Ružicina baka je odlučila da kukuruz uvijek sadi u pravougaonoj parceli u sredini bašte, nikada na kraju. Dakle rastojanje je potrebno osigurati sa svih strana. Ružica je odlučila da napravi program koji će koristiti svih narednih godina. Pomozi Ružici u tom. Ulaz: • U jednoj liniji se unosi dužina i širina parcele (D i S u decimetrima), • U drugoj liniji unosi se minimalno rastojanje L u decimetrima. Izlaz: •Potrebno je prikazati dužinu kanapa potrebnu za ograđivanje parcele sa kukuruzom u metrima. • Ulaz:50  70  20  Izlaz: 40

6. Na takmičenju mladih  izviđača timovi uvijek rješavaju nekoliko različitih zadataka. Prvi zadatak je bio da naprave viseći most. Most treba da se sastoji od dva paralelna kanapa koja su vezana za obale. Treći kanap treba da se čvorovima pričvrsti za ova dva kanapa u cik-cak tako da formira određen broj trouglova jednakih stranica. Napisati program koji će da pomogne mladim izviđačima da izračunaju koliko čvorova ukupno treba napraviti, ako se zna da treba formirati T trouglova. Ulaz:4 Izlaz:6

7. Za takmičenje iz muzičkog, stolovi za takmičare se postavljaju u obliku kvadrata koji je unutar većeg kvadrata. U većem kvadratu stolovi se postavljaju tako da svaki takmičar, sem onih koji sede u temenima kvadrata, sedi tačno iza takmičara koji sedi u manjem kvadratu. Napisati program КVADRATI u kome se unosi broj takmičara u manjem kvadratu, a zatim određuje maksimalan broj takmičara koji se može smestiti u pva dva kvadrata.
Ulazni podaci. Jedina linija standardnog ulaza sadrži pozitivan ceo broj К koji predstavlja broj takmičara koji može da sedne u manji kvadrat.
Izlazni podaci. Jedina linija standardnog izlaza sadrži pozitivan ceo broj koji predstavlja maksimalan broj takmičara koji se može smestiti u ova dva kvadrata.
Napomena. Ulazne vrednosti će biti ispravne, tj. uvek će moći da se rasporede u obliku kvadrata Ulaz: 12 Izlaz: 32

RJESENJE

9. U zemlji Tarzaniji postoje samo sitne monete (1, 2, 5 ili 10 jukuku). Prodavačice često imaju problem sa vraćanjem kusura, te programeri pomažu svojim programima za rješavanje ovog problema. Napišite program КUSUR koji će za kupovinu u vrijednosti P i za vrijednost V koju je kupac dao kasirki, odrediti koliko najmanje moneta može da se isplati kupcu kao kusur. Pretpostaviti da kasirka raspolaže sa dovoljno mnogo moneta (1, 2, 5 ili 10 jukuku), kao i da se uvijek vraća tačan iznos kusura (tj. kasirka neće davati žvake ili ostajati dužna kupcu). Vrijednosti P i V su dva cijela broja koja se učitavaju iz prve linije standardnog ulaza i razdvojena su jednim blanko karakterom. Ulaz: 14 20 izlaz:2;

RJESENJE

10. Jovana ima m novčanica od 50 dinara i dvostruko više novčanica od 20 dinara.  Napiši program koji određuje koliko joj novca ostaje kada kupi n čokoladnih bananica od kojih svaka košta 15 dinara (pretpostavi slobodno da Jovana ima dovoljno novca da kupi sve bananice koje želi). Sa ulaza se učitavaju celi brojevi m i n (svaki u posebnom redu, m<100, n<100). Ulaz: 3 10 Uzlaz: 120 Ulaz: 2 6 Izlaz: 90

____________________________________________________

ZADACA 4:

1.Napisati program koji ispisuje koji od tri unesena cijela broja je najveci. (Ulaz: 3 8 1 Izlaz:8)

2.Napisati program koji ispisuje da li je uneseni broj trocifren. (Ulaz:105 Izlaz: DA)

3.Napisati program koji ispisuje sumu cifara trocifrenog broja ili da broj nije trocifren.   Ulaz:325   Izlaz:10                                 Ulaz:25     Izlaz: broj nije trocifren

4. Date su cjelobrojne dužine triju stranica trougla. Napisati program kojim se provjerava da li postoji jednakostranični trougao cjeloborojne dužine stranica istog obima kao dati trougao i koja mu je dužina stranice. Ulaz: 3  4  5   Izlaz: da  4 Ulaz: 4  6  9    Izlaz: ne

5. Date su koordinate tri tjemena pravougaonika sa cjelobrojnim koordinatama čije su stranice paralelne koordinatnim osama. Tjemena su data u proizvoljnom redoslijedu. Napisati program kojim se određuju koordinate četvrtog tjemena Ulaz:  3 5     7 5 7 9 Izlaz: 3  9

6. Radno vrijeme jedne organizacije je između 9 i 17 časova. Odrediti da li je poslati mejl stigao u toku radnog vremena Ulaz: 14 53   Izlaz: da Ulaz:17  01   Izlaz: ne

7. Кućni red zabranjuje pravljenje buke pre 6 časova, između 13 i 17 časova i nakon 22 časa. Napiši program koji radnicima govori da li u nekom datom trenutku mogu da izvode bučnije radove. Sa standardnog ulaza se unosi ceo broj između 0 i 23 koji predstavlja sat. Na standardni izlaz ispisati poruku moze ako je dozvoljeno izvoditi bučne radove tj. ne moze ako nije. Ulaz:  5    Izlaz: ne moze Ulaz: 6     Izlaz: moze Ulaz:13    Izlaz: ne moze

8. Napisati program kojim se proverava da li postoji trougao sa datim dužinama stranica Na standarnom ulazu nalaze se tri realna pozitivna broja, svaki u posebnoj liniji. Brojevi predstavljaju dužine stranica a, b, c. Ulaz: 4.3    5.4   6.7    Izlaz:da

____________________________________________________

ZADACA 5.

1.Napiši program koji provjerava da li je unijeta godina prestupna. Ulaz: Sa standardnog ulaza se unosi broj godine između 1900 i 2200 Izlaz: Na standardni izlaz ispisati da ako je godina prestupna tj. ne ako nije. Ulaz: 2004     Izlaz: da Ulaz: 2017     Izlaz: ne (godina % 4 == 0 && godina % 100 != 0) || godina % 400 == 0;) uslov za prestupnu godinu

2. Napisati program kojim se provjerava da li su dva cijela broja istog znaka. Ulaz: 234    -34   Izlaz:ne

3. Napisati program kojim se provjerava da li dvije tačke A(x1,y1), B(x2,y2) pripadaju istom kvadrantu. Smatraćemo da tačke na pozitivnom dijelu x ose pripadaju prvom i četvrtom kvadrantu, tačke na negativnom dijelu x ose pripadaju drugom i trećem kvadrantu, slično tačke na pozitivnom delu y ose pripadaju prvom i drugom kvadrantu, a na negativnom dijelu y ose trećem i četvrtom kvadrantu, a da koordinatni početak pripada svim kvadranti Ulaz: 12 -45  15  23   Izlaz: ne

RJESENJE

4. Milica je objavila tri statusa na društvenoj mreži. Napiši program koji proverava da li je neki od tih statusa napisan u školi (Milica je bila u školi od 8:30 do 13:50, uključujući i ta vremena). Ulaz:     14 23    17 19 22 14                 Izlaz: ne

RJESENJE

5. Porez je određen na sledeći način. Prvih 60000 dinara bruto plate se ne oporezuje. Na deo bruto plate između 60000 i 100000 dinara, plaća se 20% poreza dok se na deo bruto plate preko 100000 dinara plaća porez od 25%. Napiši program koji za unetu bruto platu (platu pre odbijanja poreza) izračunava neto platu (platu posle odbijanja poreza) Ulaz: 100 000   Izlaz: 92 000.00

RJESENJE

6. Ocena na ispitu određuje se na osnovu broja osvojenih poena (može se osvojiti između 0 i 100 poena). Svi studenti koji su dobili manje od 51 poen automatski padaju ispit i dobijaju ocenu 5. Ocena 6 se dobija za broj poena veći ili jednak od 51, a manji od 61, ocena 7 za broj poena veći ili jednak od 61, a manji od 71, ocena 8 za broj poena veći ili jednak od 71, a manji od 81, ocena 9 za broj poena veći ili jednak od 81 a manji od 91, a ocena 10 za broj poena veći ili jednak od 91. Ulaz: 73   Izlaz: 8 Ulaz: 50   Izlaz: 5

RJESENJE

____________________________________________________

ZADACA 6:

1.Napišite program koji ispisuje da li je uneseni broj prost ili složen.
Ulaz: 17 Izlaz: broj je prost (ukljuciti brojac djelilaca, ako su samo dva, broj je prost, inace je slozen )

RJESENJE

2. Napiši program koji ispisuje neparne dvocifrene brojeve sa istim ciframa (11, 33…) .

RJESENJE

3. Napišite program koji ispituje da li je uneseni prirodni broj savršen. Broj je savrššen ako je jednak zbiru svojih djelilaca osim samog sebe.
Ulaz: 6 Izlaz:Broj 6  je savrsen

RJESENJE

4. Napisati program koji ispisuje sve četverocifrene brojeve čiji je proizvod cifara jednak unesenom broju S, S<50.
Ulaz: 25 Izlaz: 1155 1515 1551 5115 5151 5511

RJESENJE

5. Napisati program koji ispisuje najveći zajednički djelilac dva prirodna broja. Najveći zajednički djelilac dva broja je najveći broj kojim su djeljiva oba unesena broja.
Ulaz:42 12 Izlaz: 6

RJESENJE

___________________________________________________

ZADACA 7

1.Dva drugara, Pera i Mika, su došla u školu. Ako se za svakog zna sat, minut i sekund kada je stigao, napiši program koji određuje koji od njih je stigao pre.

Ulaz: 14  23  17     

15  23  11

Izlaz: Pera   

2. Date su koordinate tačke. Napiši program koji određuje u kom kvadrantu ili na kojoj osi se ona nalazi.

Ulaz: -1  2   Izlaz: drugi kvadrant

Ulaz:  0 3     Izlaz: pozitivni dio y ose

Ulaz:  0  0    Izlaz: koordinatni pocetak

3. U svakoj od dve kutije nalaze se samo crvene i plave kuglice. Napiši program koji za dati broj crvenih i plavih kuglica u svakoj od kutija određuje najmanji broj kuglica koje je potrebno premestiti iz kutije u kutiju da bi u jednoj kutiji bile samo crvene, a u drugoj samo plave kuglice.

Sa standardnog ulaza učitavaju se četiri cela broja (svaki u posebnom redu)

: broj crvenih kuglica u prvoj kutiji, broj plavih kuglica u prvoj kutiji, broj crvenih kuglica u drugoj kutiji i broj plavih kuglica u drugoj kutiji.

Ulaz:10  5  7  8   Izlaz:12 ( iz prve u drugu kutiju premešta se 5 plavih kuglica, a iz druge u prvu 7 crvenih kuglica.)

RJESENJE

4. Кukuruzni hleb, proja, se pravi mešanjem kukuruznog i pšeničnog brašna i vode (naravno, po želji možete dodati jaja, so, sir, kajmak i slično, ali mi ćemo razmatrati samo neophodne sastojke). Neophodno je da upotrebljena količina kukuruznog brašna bude dvostruko veća od upotrebljene količine pšeničnog brašna. Кoličina vode koja se dodaje u mešavinu brašna je dvostruko manja od ukupne količine brašna. Odrediti koju količinu vode treba dodati da bismo umesili najveću moguću proju od kukuruznog i pšeničnog brašna kojim raspolažemo.

U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se količina kukuruznog, a u drugoj količina pšeničnog brašna kojom raspolažemo (realni brojevi).

Izlaz

Кoličinu vode koju treba dodati u mešavinu brašna (realni broj prikazan na dve decimale) ispisati u jedinoj liniji standardnog izlaza.

RJESENJE

Ulaz:1524   800   Izlaz:1143.00

5. U odeljenju ima  n učenika, od čega k učenika ume da igra košarku, a f ume da igra fudbal. Na sportsko takmičenje povešće se svi učenici koji umeju da igraju oba sporta. Кoliko će najmanje, a koliko najviše učenika ići na takmičenje? Sa standardnog ulaza učitavaju se tri cela broja:

•n (20≤n≤30) – ukupan broj učenika u odeljenju, •k(0≤k≤n) – broj učenika koji igraju košarku, •f(0≤f≤n) – broj učenika koji igraju fudbal. a standardnog ulaza učitavaju se tri cela broja;

Na standardni izlaz ispisati dva cela broja (svaki u posebnom redu):

•najmanji broj učenika koji će ići na takmičenje, •najveći broj učenika koji će ići na takmičenje. Ulaz:27 15 19   Izlaz: 7  15

6.Data su tri konveksna ugla izražena u stepenima i minutima. Napisati program kojim se proverava da li to mogu biti uglovi trougla, i ako mogu kakav je to trougao u odnosu na uglove (oštrougli, pravougli ili tupougli).

Jedna linija standarnog izlaza koja sadrži reč ostrougli, pravougli ili tupougli, ako trougao sa datim uglovima postoji, u zavisnosti od vrste trougla, ili reč ne ako ne postoji trougao sa datim uglovima.

Ulaz:                  Izlaz: tupougli

35 23

92 37

52 0  

____________________________________________________