Zadaci-razgranate strukture

uslov

 

 

 

 

 

 

Задатак бр.1

Да би златне рибице могле неометано да испуњавају жеље, потребно је да у њиховом акваријуму буде бар 3 литре воде за сваку рибицу. Напишите програм CAROLIJA који исписује NE ако акваријум датог капацитета V литара није препуњен са датих N златних рибица (како би све рибице у акваријуму могле испуњавати жеље). У супротном, ако у акваријуму има превише златних рибица, програм мора да испише DA, и мора да испише најмањи број златних рибица које се морају уклонити из акваријума тако да у акваријуму остане довољно воде за преостале златне рибице које могу несметано да испуњавају жеље. У првој линији стандардног улаза дати су природни бројеви V и N (1 ≤ V, N ≤ 1018). Ако је акваријум препуњен, програм мора у јединој линији стандардног излаза да испише DA, и након бланко карактера, програм мора да испише и број рибица које се морају уклонити из акваријума. Ако акваријум није препуњен, програм мора да испише NE.

test primjeri

 

 

 

 

Задатак бр.2 (1)
Учитати странице два правоугаоника те испитати који од њих има већу дијагоналу.
Улаз: 3,7 2,12. Излаз: veca je dijagonala drugog pravougaonika

Задатак бр.3  (2)
Учитати три реална броја и написати програм који исписује да ли постоји троугао чије су то странице.
Улаз:4,5,7 Излаз:postoji

Задатак бр.4  (8)
Напишите програм који исписује најмањи од три унесена цијела броја.
Улаз: 8 -22 45 Излаз: -22

Задатак бр. 5  (9 )
Напишите програм који за унесени редни број мјесеца у години исписује колико тај мјесец има дана.Уколико унесете бројван интервала од 1 до 12 програм треба да испише “грешка”.
Улаз: 9 Излаз: 9. mjesec ima 30 dana

Задатак бр. 6   (25)
У једној гајби се налази N kg јабука и M kg крушака (N и M су природни бројеви). Написати програм који за дате вриједности N и M исписује најмањи могући број потребних гајби у које се могу препаковати јабуке и крушке тако да у свакој гајби буду исте масе а да јабуке и крушке буду спаковане одвојено.
Улаз:15 80 Излаз:19

Задатак бр.7    (26)
Ако са улаза учитамо природан троцифрен број n , написати програм којим се одређује најмањи могући троцифрен број m од цифара броја n.
Улаз:n=312 Излаз: m=123

Задатак бр.8    (32)
Хобити пуно пажње поклањају уређењу својих домова које праве испод земље. Сваких пар година Житко Цвеклић мијења плочице у својој кухињи. Његова кухиња је правоугаоног облика, а плочице које је купио су квадратне. Међутим, врло лако може да се деси да одређен број плочица Житко мора да пресјече да би покрио цио под. Он то веома пажљиво ради. На свакој плочици коју сјече обљежи дио који му треба, пресјече плочицу, а остатак баци. Написати програм који ће да помогне Житку да израчуна колико плочица он мора да исјече за своју кухињу, ако се у програму уносе димензије кухиње D и S и димензија плочице P, све у центиметрима.
Ulaz: 310 270 20 Izlaz:29

Задатак бр. 9 ( 33)
Житко Цвеклић је ријешио да гаји грожђе, али пошто нема искуства у томе, одлучио је да ове године засади само један ред лозе. Поставио је шипке забодене у земљу и између њих је развукао жицу. Међутим, шипке није постављао на једнаким растојањима, па се жица на многим мјестима опустила и виси. Да би поправио ствар, ријешио је да између већ постављених шипки постави нове. Житков први комшија Гроздић већ годинама
гаји грожђе и тек када је видио шта је Житко направио и шта је намјерио да уради, рекао му је да шипке не треба да буду превише близу. Житко је ријешио да уради сљедеће: постављене шипке неће да дира, нове шипке које убацује поставиће тако да растојање не буде мање од оног што му је Гроздић рекао и још између раније постављених шипки неће убацивати више од три нове. Написати програм у коме се уноси колико треба да буде минимално растојање D између двије шипке,
затим број шипки N које је Житко поставио раније, а потом се уносе редом растојања R за сваке двије сусједне шипке. Програм треба да испише колико је Житку потребно нових шипки.
Ulaz: D = 2 N = 3  R: 8 1 16 Izlaz:7

Задатак бр.10   (37)
Три пријатеља Марко, Јанко и Петар треба да се нађу на неком мјесту. Договорили су се да ко први дође 10 минура чека на другог, па ако овај дође чекају још 5 минута трећег. Написати програм који учитава времена (0<=sat<=23,0<=minut<=59) доласка редом Марка, Јанка и Петра и даје одговор на питање да ли су се срела ова три пријатеља. Дата времена су исправна, и представљају времена у једном дану.
Ulaz:13.05 13.09 12.55 Izlaz:sreli su se

Задатак бр.11   (41)
Напиши програм који исписује да ли три кутије (кутије су четвртастог облика) могу стати једна у другу.
Ulaz : 3 1 2; 5 6 4; 9 7 8 Izlaz:kutije mogu stati jedna u drugu
Ulaz : 9 7 8; 3 3 3; 1 10 1 Izlaz: ne mogu

Задатак бр.12   (45)
Организатoри такмичења из српског обезбедили су за такмичење три учионице у које стаје различит број такмичара. Када добију информацију о броју такмичара, они ће знати које учионице ће користити или је потребно да обезбеде још учиoница. Циљ им је, наравно, да такмичари заузму што мање учионица. Написати програм UCIONICE у коме се, за унет број места у свакој од три учионице и број такмичара, одређује коликo је најмање учионица потребно за такмичење, или је, можда, потребно обезбедити додатне учионице.
Улазни подаци. Прве три линије стандардног улаза садрже по један позитиван цео број U1, U2, U3 који представља број места у по једној од планираних учионица. Четврта линија стандардног улаза садржи позитиван цео број T који представља брoj такмичара.
Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи или позитиван цео број који представља минималан број потребних учионица, тј. један од бројева 1, 2, 3, или текст NEDOVOLJNO MESTA уколико је потребно обезбедити још учиoница.
Ulaz: 36 18 25 59 Izlaz: 2
Задатак бр. 13   (46)
acНемања је са својим другарима осмислип игру „Освајање замка“. За скоро свака врата у замку постоји загонетка коју треба решити да би се та врата отворила. Свака загонекта је написана на карти и свако од играча када дође до неких врата из шпила извлачи карту са загонетком коју треба решити.Фигуре Бранислав је извукао карту на којој је било исцртано по M новчића у N редова, а испод дат следећи текст: дату фигуру је могуће мењати уклањањем новчића, али тако што се са сваког ћошка уклони исти број новчића и то у првом кругу по 1, а затим по 2, па по 3 итд., и то искључиво како је приказано на слици, при чему није дозвољено мењати почетне димензије фигуре (ширина и висина морају остати M и N). Задатак који је имао Бранислав био је да одговори ког ће облика бити фигура, ако се новчићи уклањају према датом правилу све док је то могуће. Написати програм FIGURА који за дато M и N исписује колико темена има фигура коју Бранислав треба да наведе.
Улазни подаци. Прва линија стандардног улаза садржи цео број M, који представља број новчића у једнпм реду, а наредна цеп број N, који представља број редова.
Излазни подаци. Једина линија стандардног излаза садржи један цео број који представља број темена фигуре која се добија уклањањем новчића све док је то могуће.
Ulaz:9 6 Izlaz: 8 , Ulaz:7 7 Izlaz: 6
Задатак бр. 14  (47 )
kalendar3Један лист папирног календара приказује један мјесец. Приказ је организован у редовима и колонама, тако да сваки ред садржи једну седмицу, почевши са понедељком и закључно с недјељом.Уколико мјесец не почиње у понедељак, нека поља у првом реду {прије првог дана) биће празна. Слично, ако мјесец не завршава у недјељу, нека поља у задњем реду (након задњег дана) ће, као и у претходном случају бити празна. Сваки мјесец приказан је у табели која има 5 редова и 7 колона, па се дан који би требао прећи у 6 ред уписује у 5 ред. На примјер, ако мјесец са 30 дана почиње у недељу, одговарајући лисг календара ће изгледати овако (прва колона ie понедељак):Ha улазу се задају број дана у мјесецу те дан у седмици којим мјесец почиње.Напишите програм који одређује колико поља је празно на почетку табеле у којој је приказан календар, као ина крају табеле за задани мјесец.Улазни подаци У првом реду уноси се број дана у мјесецу ( 28, 29, 30 или 31). У другом реду налази се дан у седмици којим почиње мјесец. (“понедељак”, “уторак”, “сриједа”, “цетвртак” {без квачице), “петaк”, “субота” и “недеља”). Име дана уноси се малим словима без квака.Излазни подаци: На излазу приказати број празних поља на почетку – у првом реду, те број празних поља на крају – у другом реду.
Ulaz:: broj dana 28, dan kojim mjesec pocinje je ponedjeljak
Izlaz: praznih polja na pocetku je 0, praznih polja na kraju je 7.

 

Zadatak бр.15   (53)

Направити програм који ће тачно израчунати временске сегменте.Сегмент времена може се приказати као број дана (d), број сати (h), минута (m) и број секунди (s). На примјер: сегмент времена 12 дана, 6 сати, 5 минута и 49 секунди. Важеће излазне вриједности за сваку компоненту су како слиједи:
Дана (d)>0 , Сати (h)>0 и (h)<24, Минута (m)>0 и (m)<60 , Секунди (s)>0 и (s)<60
Улазне вриједности не задовољавају претходни услов. Улаз се састоји од 4 цјелобројне вриједности веће или једнаке 0: Сегмент времена d,h,m,s
Излаз: Излаз је ваљан временски сегмент : d,h,m,s уколико је неки сегмент 0 изоставити га у излазном испису. Испис мора бити као на примјеру (приказан у једном реду са ознакама d,h,m,s).
Ulaz: 20 0 125 64 Izlaz: 20d 2h 6m 4s
Ulaz: 23 23 65 115 Izlaz: 24d 55s

 

Задатак бр. 16  (54)

Марко је одлучио своју собу облијепити тапетама. Тапете које је изабрао паковане су у роле дужине 50 cm и ширине 20 cm . Колико рола тапета треба купити ако је дужина собе D (0<D<=100), ширина собе S (0<S<=100) и висина сове V (0<V<=100)? У соби постоје отвори које не треба лијепити а чине га врата и прозори. Отвори заузимају дужину DO(0<V<=100, DO<=D) и ширину SO(0<SO<=100, SO<=S) .
Напомена: све су величине у метрима и сваки податак се уноси у засебном реду.
Ulaz: Izlaz: Broj rola tapeta potrebnih za sve zidove je: 7
D=3
S=4
V=5
DO=2
SO=3

Задатак бр.17    (61)
Познато је да се на фарми крава дневно потроши S kg сијена, K kg кукуруза и C kg концентрата.На фарми тренутно имају залихе X kg сијена, Y џакова кукутуза по 50 kg и Z џакова концентрата по 30 kg. Написати програм у коме се уносе редом S, K, C, X, Y, Z а затим исписује за колико ће дана фарма имати довољно хране и којих компоненти неће бити довољно.

61b

 

 

 

 

Задатак бр. 18  (62)
За два уписана броја пронађи најмањи заједнички садржалац.
Ulaz: 8 12 Izlaz:24
Задатак бр.19  (69)
У основној школи „Тратинчица“ гради се ново ногометно игралиште. Према важећим правилима ногометно игралиште мора бити правоугаоног облика и дужина игралишта мора бити два пута већа од ширине. Тако је, на примјер, игралиште дугачко 50 и широко 25 метара правилно, док оно дугачко 50 и широко 30 метара није. Уз то је још прописано да је најмања дозвољена дужина игралишта 30 метара, а највећа дозвољена 80 метара.
Школа има на располагању једну ливаду правоугаоног облика неких димензија, ваш је задатак одредити величину највећег ногометног игралишта које се може саградити на тој ливади. Игралиште на ливади мора бити постављено тако да су његове стране паралелне са странама ливаде.
Улазни подаци:два природна броја М и N мања од 1000 који представљају димензије ливаде
Излазни подаци: порука “Није могуце саградити игралисте”ако се на ливади не може изградити правилно ногометно игралиште
ИЛИдужина и ширина највећег правилног ногометног игралишта које се може саградити.
TEST PRIMJERI:

69

 

 

Задатак бр.20  (75)

75

 

Инспириран великим Yоutube хитом “Cigla u zidu” у изведби извјесног хармоникаша Бранка, Мирко јеодлучио саградити свој зид. У доњем реду зида било је пет цигли, у сљедећем реду четири, у сљедећем пет, усљедећем четири, и тако даље, као на слици:Ако је Мирко саградио N редова на овај начин, колико је укупно цигли у зиду?

Ulaz:7 Izlaz:32
Ulaz:2 Izlaz:9

 

Задатак бр.21  (117)
Дат је цијели број К у границама од 1 до 189. Одредити која се цифра налази на К-тој позицији низа 12345678910111213….9899 у ком су редом исписани бројеви од 1 до 99. За мање од 10 цифара на К-тој позицији се налази број једнак К, док за К>=10 треба прво одредити који је то двоцифрен број у коме се налази К-та цифра. Уочимо да је редни број двоцифреног броја у одбројавању од 10 једнак (К-10)/2.
123456789 10 11 12 13 14…
(К-10)/2 0 1 2 3 4 … гдје је К позиција цифре, а дијељење мора бити цјелобројно.
Одавде је двоцифрен број у коме се налази К-та цифра једнак: 10 + (К-10)/2. За парно К из добијеног резултата издваја се цифра десетица, док за непарно К издвајамо цифру јединица.

117

 

117a

 

 

Задатак бр.22  (120)
За задате коефицијенте праве y =kx+n, израчунати површину троугла који права образује са координатним осама и исписати у ком квадранту се налази тај троугао.
Primjer.
Ulaz: -2 4
Izlaz: Trougao se nalazi u prvom kvadrantu.
Povrsina je 4.00.

Задатак бр.R23

Напишите програм који ће на основу бројева којих су се присјетили Матеј и Доминик одредити која ће три ученика морати учити историју. Ако то из даних података није могуће једнозначно одредити, треба исписати поруку „SVI“.
Напомена: бројеви којих су се присјетили Матеј и Доминик сигурно су били записани на папиру.
УЛАЗНИ ПОДАЦИ
У првом ретку налазе се два природна броја M1 i M2 (1 ≤ M1, M2 ≤ 30, M1 ≠ M2), редни бројеви двају ученика којих се Матеј успио сјетити.
У другом ретку налазе се два природна броја D1 i D2 (1 ≤ D1, D2 ≤ 30, D1 ≠ D2), редни бројеви двају ученика којих се Доминик успио сјетити.
ИЗЛАЗНИ ПОДАЦИ
У једини редак у растућем поретку испишите три природна броја, редне бројеве ученика који ће усмено одговарати. Ако није могуће једнозначно одредити изабране ученике, у једини редак испишите поруку „SVI“.

22

 

 

 

Задатак бр.R24

Мајмун се налази на земљи и почиње да се пење до врха дрвета чија је висина N метара, мерећи од земље. Датум почетка пењања је дан D, месец M, година G. У једном дану, мајмун се може попети према горе K метара, али по ноћи спава, те се спусти X метара натраг према земљи. Напишите конзолни програм МАЈМУН који ће исписати ког датума ће се мајмун попети до врха. У првом и једином реду стандардног улаза налазе се, одвојени по једним размаком, природни бројеви D, M, G, N, K, X (1≤D≤ 31,1≤M≤12,1900 ≤G≤ 2020,
4 ≤N≤ 20, 2 ≤K≤15 , 1≤X≤14, X<K , K≤N ). У први и једини ред стандардног излаза испишите три цела броја, одвојена по једним размаком- дан, месец и годину када ће мајмун стићи до врха дрвета.

23

 

 

 

 

 

Задатак бр.R25

Са стандардног улаза учитати износе новчаница у каси. Могуће новчанице су 50, 20, 10, 5, 2, 1 KM и 5, 10, 20 и 50 фенинга.
Продавац треба да врати кусур тако да употријеби најмањи број новчаница. Са стандардног улаза учитати износ рачуна. Плаћање се врши у новчаници од 100 KM. За дати кусур исписати колико којих новчаница треба вратити.

kusurukmkusurkm2

 

 

 

 

Задатак бр. R26

Перица је обавијестио другове да их за X дана води на сладолед. Помозите другарима да израчунају који је то тачно датум. На улазу је потребно унијети  одвојено дан, мјесец и годину те број дана које им је Перица рекао. На излазу треба бити исписан датум кога ће их Перица водити на сладолед.

Ulaz:7 2 2015  X=25    Izalaz:4 3 2015

 

Задатак бр.R27

Odrediti ugao u stepenima koji zaklapaju satna i minutna kazaljka ako sat pokazuje H sati i M minuta.
Ulaz:3 H   15 M Izlaz:7,5 stepeni

 

Задатак бр.R28

Богата власница некретнина већ је веома стара и чудно говори па њезиних N кћери, природно, расправљају о њезиноме насљедству.
Најмлађој од њих дојадило је расправљати о томе па је одлучила сама узети свој дио насљедства. Знала је да мајка своје златне медаљоне држи у дебелој чарапи у трећој ладици код огледала у ходнику. Кћи је нашла ту хрпу медаљона, подијелила је на N једнаких дијелова, себи узела један од тих дијелова те остатак вратила у чарапу. Ако медаљоне није могла точно подијелити на N бројчано једнаких дијелова, онда су дијелови били приближно једнаки: међусобно су се разликовали највише за један медаљон, а кћи је у том случају себи узела један од мањих дијелова.
Остале кћери сазнале су за ово (не)дјело па су пребројале преостале медаљоне и сад их занима колико је медаљона било на почетку, прије него што је најмлађа кћи узела свој дио. Ваш је задатак одговорити на то питање. Будући да би могло бити и више могућих одговора, испишите најмањи и највећи од њих.
УЛАЗНИ ПОДАЦИ
У првом ретку налази се природан број N (2 ≤ N ≤ 15), број кћери.
У другом ретку налази се природан број О (N ≤ О ≤ 100), број преосталих медаљона.
ИЗЛАЗНИ ПОДАЦИ
У једини редак испишите два природна броја: најмањи и највећи могући укупан број медаљона, редом.

 

naslj2.

 

naslj3

 

 

 

 

Задатак бр. 29.

Милош игра друштвену игру која се садржи од сљедећих правила:
– Игра само један играч. У сваком потезу баца двије коцкице са бројевима од 1 до 6.
– Покреће своју фигурицу за онолико поља колико је збир бројева добијених бацањем коцкица.
– Игра се завршава кад дође до задњег поља.
Улаз: У првом и једином реду уноси се број n, број поља до краја игре(n=10 ^15 оредставља колико поља је крај удаљен од почетка)
Излаз: Нађи теоретски најмањи број потеза неопходан да играч заврши игру .
Примјер1: Улаз: 9 Излаз:1
Примјер2: Улаз: 21 Излаз:2

 

Zadatak br.R30

Lokalne vlasi odlucile su da naprave dva igralista za mladju i stariju djecu na prostoru zapustene livade pravougaonog oblika. Potrebno je izvrsiti ciscenje livade kako bi se pripremio prostor za igralista u obliku krugova ali tako da se krugovi ne dodiruju i ne preklapaju.

Ulaz: na ulazu se zadaju za svaki krug koordinate i poluprecnik(dimenzije u metrima i krugovi su sigurno u igralistu, mogu da dodiruju njegovu ivicu)

Izlaz: potrebno je provjeriti da lu se krugovi dodiruju, preklapaju ili ne preklapaju i prikazati u obliku poruka „krugovi se dodiruju“, „krugovi se preklapaju“ ili „krugovi se ne preklapaju“

 

 

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s