VJEZBAONICA 17/18

Redni broj zadatka: plavi-rijesio ucenik, zuti-zadaca i crni-nerijeseni!

V MART ’18

1.

Dat je niz A cijelih brojeva koji ima N elemenata (N<100). Potrebno je formirati niz B takav da su
njegovi elementi aritmetička sredina elemenata niza A. Element niza B(I) je aritmetička sredina
elementa niza A(I), elementa niza A koji se u nizu A nalazi prije i onog koji se nalazi poslije A(I).
Smatrati da se prije prvog elementa u nizu A nalazi 0, kao i poslije poslednjeg elemnta niza A (isto
broj 0).
Ulaz:
 U prvom redu broj elemenata N,
 Zatim se unose elementi niza A.
Izlaz:
 Potrebno je prikazati elemente niza B u istom redu (zaokružene na dvije decimale).
 U drugom redu prikazati znak svakog elementa niza B u istom redu. Ukoliko je element
pozitivan prikazati slovo P, ukoliko je negativan slovo N, ukoliko je element 0 prikazati 0. RJESENJE

 

 

 

 

 

2.

Potrebno je napraviti program koji računa sumu dva niza iste dužine, tako da važi jednakost C(I) = A(I) + B(I).
Ulaz: Na ulazu se u prvoj liniji unosi broj elemenata nizova N (N<=100).
-U drugoj liniji unose se dva broja koji predstavljaju dva prva elementa niza A. Potrebno je formirati niz tako da je međusobni odnos (količnik) svaka dva uzastopna (narednog i prethodnog) elementa jednak. (Elementi niza A ne mogu biti 0. Ukoliko se unese 0 završiti program ispisom poruke o grešci).
– U trećoj liniji unose se dva prva elementa niza B. Potrebno je formirati ovaj niz tako da je međusobna razlika svaka dva elementa niza (narednog i prethodnog) jednaka.
Izlaz:
– Potrebno je u prvom redu prikazati elemente niza A, u drugom elemente niza B, a u trećem redu elemente novog niza C. Elemente nizova zaokružiti na jednu decimalu. Izlaz treba da odgovara primjeru!RJESENJE

 

 

 

 

 

3.

Marko mnogo voli muziku. Kako mu je ovog mjeseca rođendan roditelji su mu kupili MP4 plejer.
Marko je beskrajno srećan jer može omiljene pjesme slušati kada god poželi.
Napravio je svoju listu pjesama, koja se sastoji od N pjesama, a svaka ima jedinstven cio pozivitan
broj koji predstavlja njenu dužinu. Marko voli da sluša sve pjseme sa svoje liste, ali jednu voli
više od drugih. Nakon što je formirao plej listu Marko je odlučio da je sortira u rastućem
redoslijedu dužine pjesama (npr ako je redoslijed pjesama u inicijalnoj plej listi 1,3,5,2,4 u
sortiranoj će biti 1,2,3,4,5). Prije sortiranja Markova najdraža pjesma je na K-toj poziciji. Vaš
zadatak je da pomognete Marku tako što ćete mu otkriti na kojoj poziciji je njegova najdraža pjesma
nakon soritranja.
Ulaz:
 U prvoj liniji unosi se broj pjesama u plej listi,
 Zatim se unosi dužina svake pjesme redom (ne postoje pjesme iste dužine)
 Na kraju se unosi položaj Markove omiljene pjesme u inicijalnoj plej listi.
Izlaz:
 Na izlazu prikazati položaj Markove omiljene pjesme u sortiranoj plej listi. RJESENJE

 

 

 

 

4.

Nastavnik informatike je nakon završenog testa broj bodova koji su osvojili pojedini učenici
unio u niz, gdje redni broj učenika odgovara rednom broju u dnevniku. Nastavnika zanima koliko su
bodova ukupno osvojili najbolji učenici.
Ulaz:
 U prvom redu zadaje se broj učenika u odjeljenju N (N <=100) i broj najboljih učenika K,
 Zatim se unose redni brojevi najboljih učenika,
 Potom se unosi broj bodova za svakog učenika
Izlaz:
 Potrebno je u jedinoj liniji izlaza prikazati ukupan broj bodova koji su osvojili pojedini
učenici. Izlaz treba da odgovara primjeru!  RJESENJE

 

 

 

 

5.

Marko treba da riješi zanimljiv matematički problem, pa te moli da mu pomogneš. Potrebno je da od datih N brojeva odrediš one trojke čiji je zbir 100.
Ulaz:
 Na ulazu se unose broj datih brojeva (N<100),
 Zatim se unose brojevi (-100 <= x <= 100)
Izlaz:
 Potrebno je prikazati trojke ukoliko postoje, pri čemu redoslijed brojeva u trojkama nije bitan, a nije bitan ni redoslijed trojki (trojke se ne smiju ponavljati u izlazu-trojke koje sadrže iste brojeve ne smiju se ponavljti).
Podzadatak
U bar dva test primjera neće postojati trojke koje se ponavljaju! RJESENJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  JANUAR ’18

1.

Dat je niz a realnih brojeva dužine n i prirodan broj k.

Napisati program kojim se u nizu a određuje pozicija početka poslednjeg segmenta (podniza uzastopnih elemenata) dužine k sa najvećim prosekom.

Ulaz

U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se prirodan broj n (n100000).

U drugoj liniji nalazi se prirodan broj k (kn). U sledećih n linija nalaze se po jedan realan broj (ti brojevi predstavljaju redom elemente niza a).

Izlaz

Na standarnom izlazu prikazati poziciju početka poslednjeg segmenta dužine k niza a čiji je prosek najveći (pozicije u nizu se broje od nule). RJESENJE

 

2.

U školi malih žutih mrava nastavnik je pregledao kontrolni zadatak. Prvo je pregledao đake koji su radili grupu A, a zatim one koji su radili grupu B, sredio je rezultate za svaku grupu i mrave poređao na osnovu broja poena koji su osvojili. Napiši program koji mu pomaže da od uređenog spiska učenika koji su radili zadatke iz grupe A i od uređenog spiska učenika koji su radili zadatke iz grupe B dobije jedinstven uređen spisak svih učenika sortiran prema uspjehu. RJESENJE

 

 

3.

U jednoj školi programiranja uvedeno je pravilo kojim se određuje iznos popusta koji ostvaruju učenici prilikom upisa. Učenici sa odličnim uspehom ostvaruju popust od 40% ukupnog iznosa školarine, sa vrlodobrim 20% a sa dobrim 10%.
Takođe, učenici koji su osvojili nagradu na nekom od državnih takmičenja ostvaruju popust od 30% ukupnog iznosa
školarine. Ukoliko neki učenik ispunjava dva kriterijuma za popust primenjuje se kriterijum po kome je popust veći. Na osnovu punog iznosa školarine, prosečne ocene učenika i informacije o nagradama sa takmičenja napisati program SKOLA koji će odrediti iznos koji učenik treba da plati pri upisu u narednu školsku godinu. U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se pun iznos školarine (realan broj), u drugoj prosečna ocena učenika (realan broj od 2.0 do 5.0) a u trećoj 0 ukoliko učenik nema nagradu ili 1 ukoliko je ima. Iznos školarine koju učenik treba da plati (zaokružen na najbliži ceo broj) navodi se u jednoj linije standardnog izlaza. RJESENJE
PRIMER
ULAZ:  4000   4.65       1           IZLAZ: 2400

ULAZ: 6003.01    2.44     0      IZLAZ: 6003

 

4.

Data su dva ugla raznostraničnog trougla u stepenima, minutima i sekundama. Napisati program TROUGAO koji određuje koji od uglova trougla je najveći, prvi po redosledu unosa, drugi po redosledu unosa ili treći, čija  vrednost se određuje u programu. U svakoj od šest linija standardnog ulaza nalazi se po jedan ceo broj. Brojevi redom predstavljaju stepene, minute (manje od 60) i sekunde (manje od 60), prvo jednog, pa drugog ugla trougla. Zbir data dva ugla je manji od 180 stepeni. U jednoj liniji standardnog izlaza ispisati broj 1, 2 ili 3, a u drugoj veličinu tog najvećeg ugla u stepenima, minutima i sekundama (tri broja odvojena razmakom). RJESENJE
PRIMER
ULAZ    75   30  14  23  15   45                                   IZLAZ   3       81   14   1

5.

Dva drugara voze bicikl po kružnoj stazi dužine s km, jedan brzinom od v1 km/h, drugi brzinom od v2 km/h. Napisati program TRKA koji će izračunati koliko će vremena trebati bržem trkaču da za ceo krug prestigne sporijeg (ako su istovremeno krenuli sa starta)?

U prve tri linije standardnog ulaza se nalaze redom po jedan podatak, realan broj zaokružen na dve decimale:             s – dužina kružne staze (1 ≤ s≤ 10), v1 – brzina prvog trkača (1 ≤ v1 ≤ 45), v2 – brzina drugog trkača (1 ≤ v2 ≤ 45).
Ispisati na standardni izlaz u svakom redu po jednu celobrojnu vrednost broja sati, minuta i sekundi, koji predstavljaju vreme potrebno da brži trkač za ceo krug sustigne sporijeg. Sekunde prikazati zaokružene na najbližu celobrojnu vrednost. RJESENJE
PRIMER
ULAZ     10.00   5.00     7.00                       IZLAZ   5   0   0

ULAZ   2.44  44.65       2.74                          IZLAZ   0  3  30

 

6.

Osvanuo je i taj dan – čuveni Koncert godine na kom sviraju najpopularniji bendovi Srbije.
Koncert je počeo u tačno h časova m minuta i s sekundi i bendovi su svirali ukupno k minuta. Tokom
koncerta bendovi su napravili t pauza u trajanju od po 5 minuta. Napišite program KONCERT koji
će na standardni izlaz ispisati kada se završio koncert. Sa standardnog ulaza se učitavaju tri cela
broja h,m,s koji označavaju vreme početka koncerta (8<=h<=23, 0<=m<=59, 0<=s<=59), ceo broj k koji
označava koliko minuta je trajao koncert (5<=k<=240), ceo broj t koji označava broj pauza (0<=t<=12).
Na standardnom izlazu ispisati tačno vreme završetka koncerta u formatu hh:mm:ss gde hh, mm, ss
je redom vreme završetka koncerta. Voditi računa o ispisu brojeva sa vodećim nulama. RJESENJE

ULAZ: 20 00 00  60  4         IZLAZ: 21:20:00

 

7.

Gospođa Pufna voli da igra igrice, te je na hard disku svog računara smestila dosta kompjuterskih igrica.
Ali, gospođa Pufna želi da na računaru sačuva i pesmu svog omiljenog benda, te mora da izračuna koliko ima
mesta na hard disku nakon što je sačuvala pesmu koja dugačka n minuta i m sekundi. Poznato je da preostali
slobodni prostor na hard disku je k MB (megabyte), kao i da za zapis 1 sekunde zvuka je potrebno 16 KB
(kilobyte). Napišite program KONVERZIJA koji ispisuje (u jednom ili u više redova) dva broja: koliko je
MB i koliko KB prostora preostalo na hard disku. Setite se da 1 MB = 1024 KB (1 megabyte ima 1024
kilobyte). U jedinom redu standardnog ulaza dati su celi brojevi n, m, k (1<= n, m, k <=1000000) međusobno
razdvojeni jednim blanko karakterom. Smatrati da će krajnji rezultat uvek činiti nenegativni brojevi
(brojevi koji nisu manji od 0). RJESENJE

ULAZ :5  28  32                IZLAZ: 26 896

Objašnjenje test primjera: n=5 minuta m=28 sekundi k=32 MB
5 minuta 28 sekundi= 328 sekunde (i za 328 sekunde potrebno je 5248 KB memorije)
Na hard disku je prije snimanja pjesme bilo k=32MB=32768 KB
Nakon što Pufna snimi pjesmicu preostaće 32768KB-5248KB=27520 KB
Kada pretvorimo taj broj u MB i KB biće: 26 MB i 896 KB

 

8.

Agencija angažuje glumce za različite uloge. Za svaku ulogu je dopušten određen raspon težina i određen
raspon visina (na primer, za neke uloge se traže niski, deblji glumci, a za neke visoki, mršaviji, a za neke uloge je raspon prilično širok, jer fizički izgled glumca nije značajan). Agencija želi da sazna da li postoji neki raspon visina i težina koji bi kandidatu garantovao da može da konkuriše za sve uloge koje su trenutno u ponudi. Napiši program GLUMCI koji sa standardnog ulaza učitava broj uloga, a zatim za svaku ulogu u posebnom redu minimalnu i maksimalnu težinu i minimalnu i maksimalnu visinu, razdvojene sa po jednim razmakom, a na standardni izlaz ispisuje minimalnu i maksimalnu težinu i minimalnu i maksimalnu visinu traženog preseka raspona, odnosno tekst nema ako takav raspon ne postoji.RJESENJE

 

 

 

 

 

 

9.

U jednoj gajbi se nalazi N kg jabuka i M kg krušaka (N i M su prirodni brojevi). Napisati program koji za date vrijednosti N i M ispisuje najmanji mogući broj potrebnih gajbi u koje se mogu prepakovati jabuke i kruške tako da u svakoj gajbi budu iste mase a da jabuke i kruške budu spakovane odvojeno.  RJESENJE
Ulaz:15 80        Izlaz:19

 

10.

Organizatori takmičenja iz srpskog obezbedili su za takmičenje tri učionice u koje staje različit broj takmičara. Kada dobiju informaciju o broju takmičara, oni će znati koje učionice će koristiti ili je potrebno da obezbede još učionica. Cilj im je, naravno, da takmičari zauzmu što manje učionica. Napisati program UCIONICE u kome se, za unet broj mesta u svakoj od tri učionice i broj takmičara, određuje koliko je najmanje učionica potrebno za takmičenje, ili je, možda, potrebno obezbediti dodatne učionice.
Ulazni podaci. Prve tri linije standardnog ulaza sadrže po jedan pozitivan ceo broj U1, U2, U3 koji predstavlja broj mesta u po jednoj od planiranih učionica. Četvrta linija standardnog ulaza sadrži pozitivan ceo broj T koji predstavlja broj takmičara.
Izlazni podaci. Jedina linija standardnpg izlaza sadrži ili pozitivan ceo broj koji predstavlja minimalan broj potrebnih učionica, tj. jedan od brojeva 1, 2, 3, ili tekst NEDOVOLJNO MESTA ukoliko je potrebno obezbediti još učionica. RJESENJE
Ulaz: 36 18 25 59 Izlaz: 2

11.

Grozdan  je riješio da gaji grožđe, ali pošto nema iskustva u tome, odlučio je da ove godine zasadi samo jedan red loze. Postavio je šipke zabodene u zemlju i između njih je razvukao žicu. Međutim, šipke nije postavljao na jednakim rastojanjima, pa se žica na mnogim mjestima opustila i visi. Da bi popravio stvar, riješio je da između već postavljenih šipki postavi nove. Grozdanov prvi komšija Lozic već godinama gaji grožđe i tek kada je vidio šta je Grozdan napravio i šta je namjerio da uradi, rekao mu je da šipke ne treba da budu previše blizu. Grozdan je riješio da uradi sljedeće: postavljene šipke neće da dira, nove šipke koje ubacuje postaviće tako da rastojanje ne bude manje od onog što mu je Lozic rekao i još između ranije postavljenih šipki neće ubacivati više od tri nove. Napisati program u kome se unosi koliko treba da bude minimalno rastojanje D između dvije šipke, zatim broj šipki N koje je Grozdan postavio ranije, a potom se unose redom rastojanja R za svake dvije susjedne šipke. Program treba da ispiše koliko je Grozdanu potrebno novih šipki. RJESENJE
Ulaz: D = 2  N = 5    R: 8  1  16  5        Izlaz: 7

Ulaz: D=5   N=5       R: 9  4  8  5        Izlaz: 0

 

12.

Opštinska takmičenja iz informatike su održana u različitim opštinama širom Srbije. Centralna
komisija je za svaku opštinu dobila podatak o broju takmičara i prosečan broj poena takmičara u toj opštini
i na osnovu toga želi da izračuna prosečan broj poena u celoj republici. Napiši program PROSEK koji
učitava broj opština n (prirodan broj manji od 100) i zatim n linija takvih da se u svakoj liniji nalaze
podaci o pojedinačnim opštinama: broj takmičara (prirodan broj manji od 100) i prosečan broj poena
(nenegativan broj zaokružen na dve decimale) razdvojeni jednim razmakom, a na standardni izlaz ispisuje
prosečan broj poena svih takmičara (broj zaokružen na jednu decimalu). RJESENJE
Primer 1

 

 

 

 

13.

Marija je objavila puno statusa na novoj društvenoj mreži, koju su isprogramirali njeni školski drugari, ali nikada nije objavila više od jednog statusa u toku jednog dana. Ispostavilo se, međutim, da je algoritam sortiranja koji su njeni drugari implementirali pogrešan i statusi se ne prikazuju u redosledu njihovog objavljivanja. Mariju zanima koliko je najviše statusa koji su prikazani jedan neposredno nakon drugog, a koji su objavljeni jedan nakon drugog (ne obavezno neposredno). Napiši program STATUSI koji sa standardnog ulaza učitava broj prikazanih statusa n (prirodan broj manji od sto), a zatim n linija koje sadrže (ispravne) datume objavljivanja statusa (dan, mesec i godinu, razdvojene sa po jednim razmakom), date u redosledu njihovog prikazivanja (od prvog do poslednjeg). Program na standardni izlaz ispisuje broj koji predstavlja dužinu najduže rastuće serije učitanih datuma.RJESENJE

 

 

 

 

 

 

 

III DECEMBAR

1.

Na casu fizickog nastavnik je mjerio masu ucenika. Prozivao ih je i rezultate unosio po rednom broju iz dnevnika. Napisi program koji ce nastavniku pomoci da mu nakon unosa ispise na kom se rednom broju nalazi ucenik sa najmanjom izmjerenom masom.  RJESENJE
Ulaz:n=5, niz: 19   16  21   26   22        Izlaz:  16 na poziciji 2.

2.

Na casu fizickog nastavnik je mjerio visinu ucenika. Prozivao ih je i rezultate unosio po rednom broju iz dnevnika. Napisi program koji ce nastavniku pomoci da mu nakon unosa ispise na kom se rednom broju nalazi ucenik sa najvecom  izmjerenom visinom i kolika je ta visina.  RJESENJE
Ulaz:n=5, niz: 144  142  158  163  139      Izlaz: 163   4

3.

Na casu fizickog nastavnik je mjerio vrijeme trcanja na 100 metara. Unosio je redom startni broj i biljezio vrijeme. Rezultate trke, tabelu uspjeha,  postavio je u holu skole.

Ako si i sam pravio program nastavniku, pokazi nam svoj kod za rjesenje ovog problema 🙂  RJESENJE

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Napisi program koji za n clanova unesenog niza ispisuje koji clan se nalazi na k-toj poziciji.   RJESENJE

Ulaz: n=5    2 9 44 11 7   k=3    Izlaz: 44

 

5.

Dati niz od n celih brojeva ciklički pomeriti (rotirati) za k mesta ulevo. RJESENJE

Ulaz

U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se prirodan broj n , koji predstavlja broj elemenata niza, u drugoj prirodan broj k koji predstavlja broj mesta za koja se niz pomera ulevo, a zatim se u sledećih n linija nalaze celi brojevi u granicama od 1000 do 1000 koji predstavljaju elemente niza.

Izlaz

n linija standardnog izlaza ispisati elemente niza koji se dobija cikličkim pomeranjem učitanog niza za k mesta ulevo.

 

 

 

 

 

 

6.

Napisi program koji ispisuje dva najmanja clana niza i pozicije na kojima se nalaze, ukoliko nema dva najmanja napisi da nema.  RJESENJE 

 

 

 

 

7.

Napisati program kojim se na osnovu rezultata trkača na 100 m datih nizom a1, a1,…an (indeks elementa niza odgovara startnom broju) formira niz b1, b2,….bn gdje je b indeks (startni broj)takmičara koji se plasirao na i-to mjesto.  RJESENJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dati su nizovi niz1(n)= i niz2(m) čiji su članovi cijeli brojevi,n+m<100. Napisati program koji ispisuje uniju i presjek ta dva skupa-niza. RJESENJE

 

 

 

 

 

 

 

9.

Na ulazu se zadaje niz A(N) (N<100).
Napraviti program koji će napraviti novi niz V(M) (M<100) tako da iz niza A ukloni sve duplirane vrijednosti sa liste brojeva.
Ulaz:
• Broj elemenata niza A
• Elementi niza A (Svaki broj početnog niza A biće veći ili jednak 0).
Izlaz:
• Na izlazu je potrebno prikazati početni niz A. a zatim i niz V. Oba niza prikazati u pojednom redu, (ukoliko mogu da stanu). RJESENJE

 

 

 

 

10.

Planinari su se peli na planinu i svakih 10 minuta javljali su nadmorsku visinu na kojoj se nalaze. Odrediti koja je visina planine (ako pretpostavimo da su planinari javili i nadmorsku visinu i dok su se odmarali na vrhu).

Ulaz

Sa standardnog ulaza se učitava broj nn (3n1000) a zatim niz od nnrazličitih brojeva takvih da niz prvo raste (planinari se penju), a zatim opada (planinari silaze). I levo i desno od visine vrha planine postoji bar jedan broj.

Izlaz

Na standardni izlaz ispisati jedan broj koji predstavlja visinu planine.

RJESENJE

 

 

 

11.

Učenik je radio n zadataka i za svaki zadatak je dobio određeni broj poena. Odrediti zbir poena na k zadataka koje je najbolje uradio.

Ulaz

U prvoj liniji standardnog ulaza uneti prirodan broj n (1n1000000) – broj zadataka koje je učenik radio, u drugoj prirodan broj k (1kn) – broj zadataka koje je najbolje uradio, a zatim u sledećih n linija broj poena koje je dobio na zadacima.

Izlaz

Ukupan broj poena koje je osvojio na k najbolje ocenjenih zadataka.   RJESENJE

 

 

 

 

 

 

12.

DUPLIKATI(obratiti paznju na nacine rjesenja , otici na Petlju)

Pretpostavimo da su internet adrese predstavljene prirodnim brojevima brojevima (IP adrese se, na primer, čuvaju u obliku neoznačenih 32-bitnih brojeva). Pretraživač čuva spisak svih adresa koje je korisnik posetio tokom nekog prethodnog perioda. Korisnik je mnoge adrese posećivao i više puta. Napiši program koji odredjuje broj različitih adresa koje je korisnik posetio.

Ulaz

Sa standardnog ulaza se unosi broj n (1n50000), a zatim i prirodnih brojeva (manjih od 100000), svaki u posebnom redu.

Izlaz

Na standardni izlaz ispisati traženi broj. RJESENJE

 

 

 

 

13.

N drugova u razredu su na casu fizickog mjerili koliko svaki od njih moze skociti u dalj i mjere zapisivali u svesku. Zanimalo ih je kolika je najmanja razlika u skoku izmedju neka dva drugara. Svi su skakli i imali razlicite mjere skokova.    RJESENJE

 

 

 

 

 

14.

Za dati niz od n realnih brojeva odrediti vrednost najmanjeg apsolutnog odstupanja od proseka vrednosti unetih brojeva (to je najmanja apsolutna vrednost razlika između elemenata i proseka niza).

Ulaz

U prvoj liniji standardnog ulaza unosi se broj elemenata niza n (1n100), a zatim u sledećih n linija elementi niza 10000ai10000.

Izlaz

Realan broj na dve decimale koji predstavlja vrednost najmanjeg apsolutnog odstupanja od srednje vrednosti.

RJESENJE

 

 

 

 

 

 

15.

Date su cene uređaja u n prodavnica. Napisati program kojim se određuje koliko su u proseku cene uređaja skuplje od najmanje cene uređaja u tim prodavnicama.

Ulaz

U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se prirodan broj n (1n200). U sledećih n linija nalaze se pozitivni realni brojevi koji predstavljaju cene uređaja u prodavnicama.

Izlaz

Na standardnom izlazu prikazati na dve decimale prosečno odstupanje cena od minimalne cene.

RJESENJE

 

 

 

 

 

16.

Dat je ceo broj s i niz različitih celih brojeva. Napisati program kojim se određuje broj parova u nizu koji imaju zbir jednak datom broju s.

Ulaz

U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se ceo broj s (broj iz intervala [0,1000000], u drugoj liniji nalazi se broj elemenata niza nn (1n50000), a u sledećih nn linija nalazi se redom elementi niza (brojevi iz intervala [0,1000000]).

Izlaz

Na standardnom izlazu prikazati broj parova različitih elemenata niza čiji je zbir jednak broju s.

RJESENJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-nov

11. https://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/zbir_n_brojeva  rjesenje

12.https://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/citanje_do_nule  rjesenje

13.https://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/faktorijel  rjesenje

14.https://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/magacin_sokova   rjesenje

15.https://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/najmanja_temperatura   rjesenje

 

I-okt

  1. http://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/rastojanje_tacaka     rjesenje
  2. http://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/pravougaonik_dat_naspramnim_temenima  rjesenje
  3. http://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/povrsina_trougla_datih_temena     rjesenje
  4. http://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/kolona    rjesenje
  5. http://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/trougao_odredjen_pravom_i_koordinatnim_pocetkom  rjesenje
  6. http://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/n_ti_dan_treninga     rjesenje
  7. http://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/proizvodnja_malina    rjesenje
  8. http://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/razlomak_u_mesoviti_broj   rjesenje
  9. http://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/sredina_intervala       rjesenje
  10. http://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/lift     rjesenje
Advertisements