VJEZBAONICA SK. 19/20.

 

CodeBlocks mozete preuzeti na ovom linku

http://www.mediafire.com/file/729pc9h28ix8mr0/codeblocks-13.12mingw-setup.ex

FEBRUAR – VJEZBE

ZadatakR1.

Zoran ima dve domine. Na svakoj domini su tačkicama predstavljene dve cifre od 1 do 9.
Napiši program koji određuje najveći broj koji Zoran može zapisati slaganjem svoje dve domine jedne pored druge (svaku od njih može okrenuti kako želi i domine može poređati u proizvoljnom redosledu).

 

 

ZadatakR2.

Pera radi u softverskoj kompaniji u Nišu čija je centrala u SAD i poslao je svom šefu n
mejlova. Za svaki mejl je poznato vreme (sat i minut) slanja (ujedno i prijema), izraženo u lokalnom, niškom
vremenu. Ako njegov šef radi u Njujorku od 9 do 17h, po lokalnom, njujorškom vremenu koje za niškim kasni
tačno 6 sati, napiši program koji određuje koliko je mejlova šefu stiglo van njegovog radnog vremena
(mejlovi stigli u 9:00 po njujorškom vremenu su unutar, a oni u 17:00 su van radnog vremena).

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

1.  Napisi program koji ispisuje sumu n elemenata niza.                                            Ulaz: 3   4 5 3   Izlaz: 12

2.  Napisi program koji ispisuje elemente niza vece od 0.                                          Ulaz:5   3 -2 4 -5 8   Izlaz: 3 4 8

3.  Napisi program koji ucitava niz od n brojeva pa potom ispisuje prvo brojeve na panim pa onda na neparnim pozicijama.                                                                     Ulaz: 5   3 4 8 11 7    Izlaz: na parnim  3  8  7      na neparnim 4 11

4.  Napisi program koji unosi n elemenata niza i ispisuje aritmeticku sredinu niza. Ulaz:n=3   elementi niza su: 2  5  8      Izlaz: 5

5.  Napisi program  koji ispisuje n elemenata zadanog niza. Ispis niza neka bude sortiran rastućim redoslijedom. (Na isti način uraditi i opadajući niz)                                    Ulaz: 5   3 8 2 7 11       Izlaz: 2 3 7 8 11

6. Napisi program  koji ispisuje n elemenata zadanog niza. Ispis niza neka bude sortiran rastucim redoslijedom.(koristeci sort i biblioteku algorithm)                                        Ulaz: 5   3 8 2 7 11       Izlaz: 2 3 7 8 11

7. Napisi program koji unosu n ocjena i ispisuje uspjeh.                                                     Ulaz: n=5     2 4 1 3 3    Izlaz: 1                                                                                  Ulaz: n=5     2 4 3 5 3    Izlaz: 3

8. Napisi program  koji ispisuje n elemenata zadanog niza a potom provjerava i ispisuje najmanji član niza.                                                                                                       Ulaz: 5   6 8 12 3 17   Izlaz:3

9. Napisi program  koji ispisuje n elemenata zadanog niza a potom provjerava i ispisuje najvecii član niza.                                                                                                        Ulaz: 5   6 8 12 3 17   Izlaz:17

10. Nаpisi prоgrаm kојi zа unеsеnih n člаnоvа nizа ispisuје nајmаnji člаn i pоziciјu nа kојој sе nаlаzi.                                                                                                      Ulaz:n=5, niz: 7 9 1 6 22 Izlaz:najmanji clan niza je 1 na poziciji 2.

11. Učenik je radio n zadataka i za svaki zadatak je dobio određeni broj poena. Odrediti zbir poena na k zadataka koje je najbolje uradio.                                                               Ulaz                                                                                                                                  U prvoj liniji standardnog ulaza uneti prirodan broj n (1≤n≤1000000) – broj zadataka koje je učenik radio, u drugoj prirodan broj k (1≤k≤n) – broj zadataka koje je najbolje uradio, a zatim u sledećih n linija broj poena koje je dobio na zadacima.                           Izlaz                                                                                                                          Ukupan broj poena koje je osvojio na k najbolje ocenjenih zadataka                                 Ulaz  10    3     15 80 25 60 10 20 50 45 40 30       Izlaz 190

12. Napisi program koji ispituje da li je uneseni niz aritmetički. nizovi u kojima je razlika bilo koja dva uzastopna člana konstantna nazivaju se aritmetički nizovi ili aritmetičke progresije.                                                                                                                        Ulaz:5    2 4 6 8 10   Izlaz: niz je aritmetički                                                            Ulaz:5    2 8 4 14 6   Izlaz: niz nije aritmetički

13 .  Napisi program koji za n clanova unesenog niza ispisuje koji clan se nalazi na k-toj poziciji.                                                                                                                          Ulaz: 5   2 9 44 11 7   k=3   Izlaz:11

14. Dati niz od n celih brojeva ciklički pomeriti (rotirati) za k mesta ulevo.                   Ulaz: U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se prirodan broj n , koji predstavlja broj elemenata niza, u drugoj prirodan broj k koji predstavlja broj mjesta za koja se niz pomijera ulijevo, a zatim se u sledećih n linija nalaze cijeli brojevi u granicama od −1000 do 1000 koji predstavljaju elemente niza.                                                                    Izlaz: U n linija standardnog izlaza ispisati elemente niza koji se dobija cikličkim pomijeranjem učitanog niza za k mjesta ulijevo.                                                          Ulaz: 5  K=2       1  2  3  4  5   Izlaz: 3  4  5  1  2

15.U školi malih žutih mrava nastavnik je pregledao kontrolni zadatak. Prvo je pregledao đake koji su radili grupu A, a zatim one koji su radili grupu B, sredio je rezultate za svaku grupu i mrave poređao na osnovu broja poena koji su osvojili. Napiši program koji mu pomaže da od uređenog spiska učenika koji su radili zadatke iz grupe A i od uređenog spiska učenika koji su radili zadatke iz grupe B dobije jedinstven uređen spisak svih učenika sortiran prema uspjehu.                                                 

 

 

 

16.

 

 

 

 

http://

http://

 

http://

5.ZadatakC

Napiši program koji ispisuje proste brojeve u intervalu od k do p.

Ulaz: 1 12 Izlaz:2 3 5 7 11

4.ZadatakC

Napišite program koji ispisuje da li je uneseni broj prost ili složen.
Ulaz: 17 Izlaz: broj je prost

3.ZadatakC

Dat je prirodan broj N . Napisati program koji ispisuje arimetičku sredinu svih djelilaca tog broja.

Ulaz:6 Izlaz:3.00

2.ZadatakC

Napišite program koji ispituje da li je uneseni prirodni broj savršen. Broj je savrššen ako je jednak zbiru svojih djelilaca osim samog sebe.
Ulaz: 6 Izlaz:Broj 6 je savrsen

1.ZadatakC

Napiši program koji ispisuje neparne dvocifrene brojeve sa istim ciframa (11, 33…) .

http://

http://

 

4. ZadatakR

Deda Baja je obećao Raji, Gaji i Vlaji dolare ako dobro urade kontrolni iz informatike. Kazao im je: „Ako zbir vaših ocena bude veći od 11, dobićete ukupno onoliko dolara koliko iznosi proizvod vaših ocena – u suprotnom, dobićete upola manje od toga“. Sestrići su se dogovorili da ako celi deo broja dolara bude deljiv sa 3, podele novac jednako, a ako ne bude, da ga podele proporcionalno ocenama. Za unete ocene sestrića odrediti koliko para treba da dobije svaki od njih.

 

 

 

 

3. ZadatakR

Za uneta tri različita pozitivna broja AB, i C otkriti i ispisati vrednost koja se nalazi između druge dve.

Ulaz: 5  4  8   Izlaz:5         Ulaz:3  3  4   Izlaz: 3         Ulaz:3  4  4   Izlaz:4

2. ZadatakR

Unose se tri broja A, B i C. Izračunati zbir onih koji su veći od nule.

Ulaz: 2  -3  4    Izlaz: 6

  1. ZadatakR

Za uneti celi broj X, proveriti i ispisati da li je paran ili neparan.

Ulaz:6   Izlaz:paran            Ulaz:13  Izlaz: neparan

http://

7. Zadatak 19/20

Vaterpolista Marko učestvuje na pripremama za takmičenje u trajanju od n dana. Prvog dana priprema Marko prepliva a metara, a svakog sledećeg dana za d metara više nego prethodnog dana. Napisati program kojim se određuje koliko metara Marko prepliva poslednjeg dana priprema.

Unose se tri prirodna broja, svaki u posebnoj liniji standardnog ulaza. Brojevi redom predstavljaju broj dana koliko pripreme traju n (n≤20), koliko metara Marko prepliva prvog dana priprema a (a≤3000), koliko metara svaki dan Marko više pliva u odnosu na prethodnii dan d (d≤1000).

Na standardnom izlazu prikazati koliko metara Marko prepliva poslednjeg dana priprema.

Ulaz: 10  500  100     Izlaz:1400

6. Zadatak 19/20

Fudbalski teren dimenzija ×s treba ograditi pravougaonom ogradom tako da je rastojanje stranica ograde od linije terena r. Odrediti dužinu ograde

Ulaz

  •  – dužina terena u metrima (90≤d≤120)
  •  – širina terena u metrima (45≤s≤90)
  •  – rastojanje ograde od terena u metrima (2≤r≤10)

Ulaz: 100  60  3    Izlaz: 344

5. Zadatak 19/20

Izračunati rezultat deljenja brojeva X i Y, zaokružen na dve decimale.

Ulaz: 3  2  Izlaz:1.50

4. Zadatak 19/20

Za uneti broj X, izračunati prvi veći „okrugli“ broj (npr.: za uneto 1343, rezultat je 1350, za 760 se dobija 770, za 4 se dobija 10).

3. Zadatak 19/20

Na celobrojnoj brojevnoj pravoj dat je interval [a,b]. Napiši program koji određuje dužinu dela tog intervala koji pripada pozitivnom delu prave.

Ulaz: -3   -1   Izlaz:0

Ulaz:  2    5     Izlaz:3

2. Zadatak 19/20

U odeljenju ima n učenika, od čega k učenika ume da igra košarku, a f ume da igra fudbal. Na sportsko takmičenje povešće se svi učenici koji umeju da igraju oba sporta. Koliko će najmanje, a koliko najviše učenika ići na takmičenje?

Ulaz

Sa standardnog ulaza učitavaju se tri cela broja:

  • n(20≤n≤30) – ukupan broj učenika u odeljenju
  • k(0≤k≤n) – broj učenika koji igraju košarku
  • ff(0≤f≤n) – broj učenika koji igraju fudbal

Ulaz: 27 15 19    Izlaz: 7   15

 

  1. Zadatak19/20

U svakoj od dve kutije nalaze se samo crvene i plave kuglice. Napiši program koji za dati broj crvenih i plavih kuglica u svakoj od kutija određuje najmanji broj kuglica koje je potrebno premestiti iz kutije u kutiju da bi u jednoj kutiji bile samo crvene, a u drugoj samo plave kuglice.

Ulaz: Sa standardnog ulaza učitavaju se četiri cela broja (svaki u posebnom redu): broj crvenih kuglica u prvoj kutiji, broj plavih kuglica u prvoj kutiji, broj crvenih kuglica u drugoj kutiji i broj plavih kuglica u drugoj kutiji.

Izlaz:Na standardni izlaz ispisati jedan ceo broj — ukupan broj kuglica koje treba premestiti iz kutije u kutiju.

Test primjer: 10  5  7  8

Ulaz:  12

 

http://

http://