VJEZBAONICA SK. 19/20.

CodeBlocks mozete preuzeti na ovom linku

http://www.mediafire.com/file/729pc9h28ix8mr0/codeblocks-13.12mingw-setup.ex

http://

http://

 

4. ZadatakR

Deda Baja je obećao Raji, Gaji i Vlaji dolare ako dobro urade kontrolni iz informatike. Kazao im je: „Ako zbir vaših ocena bude veći od 11, dobićete ukupno onoliko dolara koliko iznosi proizvod vaših ocena – u suprotnom, dobićete upola manje od toga“. Sestrići su se dogovorili da ako celi deo broja dolara bude deljiv sa 3, podele novac jednako, a ako ne bude, da ga podele proporcionalno ocenama. Za unete ocene sestrića odrediti koliko para treba da dobije svaki od njih.

 

 

 

 

3. ZadatakR

Za uneta tri različita pozitivna broja AB, i C otkriti i ispisati vrednost koja se nalazi između druge dve.

Ulaz: 5  4  8   Izlaz:5         Ulaz:3  3  4   Izlaz: 3         Ulaz:3  4  4   Izlaz:4

2. ZadatakR

Unose se tri broja A, B i C. Izračunati zbir onih koji su veći od nule.

Ulaz: 2  -3  4    Izlaz: 6

  1. ZadatakR

Za uneti celi broj X, proveriti i ispisati da li je paran ili neparan.

Ulaz:6   Izlaz:paran            Ulaz:13  Izlaz: neparan

http://

7. Zadatak 19/20

Vaterpolista Marko učestvuje na pripremama za takmičenje u trajanju od n dana. Prvog dana priprema Marko prepliva a metara, a svakog sledećeg dana za d metara više nego prethodnog dana. Napisati program kojim se određuje koliko metara Marko prepliva poslednjeg dana priprema.

Unose se tri prirodna broja, svaki u posebnoj liniji standardnog ulaza. Brojevi redom predstavljaju broj dana koliko pripreme traju n (n≤20), koliko metara Marko prepliva prvog dana priprema a (a≤3000), koliko metara svaki dan Marko više pliva u odnosu na prethodnii dan d (d≤1000).

Na standardnom izlazu prikazati koliko metara Marko prepliva poslednjeg dana priprema.

Ulaz: 10  500  100     Izlaz:1400

6. Zadatak 19/20

Fudbalski teren dimenzija ×s treba ograditi pravougaonom ogradom tako da je rastojanje stranica ograde od linije terena r. Odrediti dužinu ograde

Ulaz

  •  – dužina terena u metrima (90≤d≤120)
  •  – širina terena u metrima (45≤s≤90)
  •  – rastojanje ograde od terena u metrima (2≤r≤10)

Ulaz: 100  60  3    Izlaz: 344

5. Zadatak 19/20

Izračunati rezultat deljenja brojeva X i Y, zaokružen na dve decimale.

Ulaz: 3  2  Izlaz:1.50

4. Zadatak 19/20

Za uneti broj X, izračunati prvi veći „okrugli“ broj (npr.: za uneto 1343, rezultat je 1350, za 760 se dobija 770, za 4 se dobija 10).

3. Zadatak 19/20

Na celobrojnoj brojevnoj pravoj dat je interval [a,b]. Napiši program koji određuje dužinu dela tog intervala koji pripada pozitivnom delu prave.

Ulaz: -3   -1   Izlaz:0

Ulaz:  2    5     Izlaz:3

2. Zadatak 19/20

U odeljenju ima n učenika, od čega k učenika ume da igra košarku, a f ume da igra fudbal. Na sportsko takmičenje povešće se svi učenici koji umeju da igraju oba sporta. Koliko će najmanje, a koliko najviše učenika ići na takmičenje?

Ulaz

Sa standardnog ulaza učitavaju se tri cela broja:

  • n(20≤n≤30) – ukupan broj učenika u odeljenju
  • k(0≤k≤n) – broj učenika koji igraju košarku
  • ff(0≤f≤n) – broj učenika koji igraju fudbal

Ulaz: 27 15 19    Izlaz: 7   15

 

  1. Zadatak19/20

U svakoj od dve kutije nalaze se samo crvene i plave kuglice. Napiši program koji za dati broj crvenih i plavih kuglica u svakoj od kutija određuje najmanji broj kuglica koje je potrebno premestiti iz kutije u kutiju da bi u jednoj kutiji bile samo crvene, a u drugoj samo plave kuglice.

Ulaz: Sa standardnog ulaza učitavaju se četiri cela broja (svaki u posebnom redu): broj crvenih kuglica u prvoj kutiji, broj plavih kuglica u prvoj kutiji, broj crvenih kuglica u drugoj kutiji i broj plavih kuglica u drugoj kutiji.

Izlaz:Na standardni izlaz ispisati jedan ceo broj — ukupan broj kuglica koje treba premestiti iz kutije u kutiju.

Test primjer: 10  5  7  8

Ulaz:  12

 

http://

http://