VJEZBAONICA1.

computador-2

 

 

 

 

 

 

Da vam se nadje na samom pocetku, primjer ispisa decimalnog broja na tacan broj decimala i cijelog broja na odredjen broj cijelih mjesta.

#include <iostream>
#include <iomanip>// UKLJUCITI BIBLIOTEKU
using namespace std;

int main()
{
float n;
int a;

cout<<„ULAZ: „<<endl;
cin>>n;
cin>>a;

cout<<„IZLAZ: „<<endl;

cout<<fixed<<setprecision(2)<<n<<endl;//broj mora biti deklarisan kao float(decimalni) a ispis ide na 2 decimale
cout<<setfill(‘0’) << setw(2) << a<<endl;//broj deklarisan sa int a ispis cijelog jednocifr. br. ide sa dva mjesta
return 0;
}

Capture

 

 

 

 

Zadatak1.

Za broj n ∈N kažemo da je obilan ako je strogo manji od zbira svojih djelilaca (izuzevši njega samog).
Na primjer, 12 < 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16, pa je 12 obilan broj, dok broj 16 > 1 + 2 + 4 + 8 = 15, nije obilan broj.
Napišite program koji, za uneseni n ∈N, ispisuje da li je broj obilan ili nije!

Ulaz:25   Izlaz:broj nije obilan      Ulaz:24   Izlaz:broj je obilan

Zadatak2.

Za broj n ∈N kažemo da je obilan ako je strogo manji od zbira svojih djelilaca (izuzevši njega samog).
Na primjer, 12 < 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16, pa je 12 obilan broj, dok broj 16 > 1 + 2 + 4 + 8 = 15, nije obilan broj. Napišite program koji, za uneseni k ∈N, ispisuje sve obilne brojeve manje ili jednake k.

Ulaz:35   Izla:12  18  20  24  30

Zadatak3.

Za broj n ∈N kažemo da je obilan ako je strogo manji od zbira svojih djelilaca (izuzevši njega samog).
Na primjer, 12 < 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16, pa je 12 obilan broj, dok broj 16 > 1 + 2 + 4 + 8 = 15, nije obilan broj. Napišite program koji, za uneseni p i k ∈N, ispisuje sve obilne brojeve iz tog interval. Ukoliko nema ostaviti odredjenu poruku.

Ulaz: 2  10   Izlaz: u intervalu nema obilni brojeva    Ulaz:1  15   Izlaz:12

//U ovom zadatku(3. i 6.), da bi ispisao poruku možete postaviti neki brojač, svaki put kad se ispiše neki obilan broj, taj brojač se postavi na jedan, a ako on nijednom nije postavljen na jedan onda znaci da nema obilnih brojeva.//Ova dva zadatka možemo analizirati u školi.

 

Zadatak4.
Prirodni broj je savršen, ako je jednak sumi svih svojih djelilaca, osim samog sebe. Na primjer, broj 6 je (najmanji) savršen broj, jer je 6 = 1 + 2 + 3. Napišite program koji učitava prirodni broj n i ispisuje da li je taj broj savršen ili nije.

Ulaz:28   Izlaz:savrsen       Ulaz:71   Izlaz: nije savrsen

Zadatak5.
Prirodni broj je savršen, ako je jednak sumi svih svojih djelilaca, osim samog sebe. Na primjer, broj 6 je (najmanji) savršen broj, jer je 6 = 1 + 2 + 3. Napišite program koji učitava prirodni broj n i ispisuje sve savršene brojeve manje ili jednake n.

Ulaz:50   Izlaz:6  28

Zadatak6.

Prirodni broj je savršen, ako je jednak sumi svih svojih djelilaca, osim samog sebe. Na primjer, broj 6 je (najmanji) savršen broj, jer je 6 = 1 + 2 + 3. Napišite program koji učitava prirodne brojeve p i k i ispisuje sve savršene brojeve iz tog interval. Ukoliko ih nema ostaviti odgovarajuću poruku.

Ulaz: 1  5   Izlaz: nema savrsenih brojeva       Ulaz:5  35    Izlaz:  28

Zadatak7.
Napiši program koji ispisuje da li je uneseni broj prost ili složen.
Ulaz:17 Izlaz:prost Ulaz:6 Izlaz:nije prost

Zadatak8.
Napiši program koji ispisuje sve proste brojeve do broja n.

Ulaz:18  Izlaz:2  3  5  7  11  13  17

Zadatak9.
Napiši program koji ispisuje najveći zajednički djelilac dva prirodna broja.

Ulaz:78  24   Izlaz:6


II dio- ovo spremam za kasnije, ne morate gledati, osim ako  neko uradi sve prethodne 🙂

Zadatak10.

Napisati program koji ispisuje sve četverocifrene brojeve čiji je proizvod cifara jednak unesenom broju S, S<50.
Ulaz: 25 Izlaz: 1155 1515 1551 5115 5151 5511

Zadatak11.  


Dat je prirodan broj N (1<N>1000000000). Napisati program koji ispisuje arimetičku sredinu svih djelilaca tog broja.    //

Ulaz:6 Izlaz:3.00

Zadatak12.

Za zadati pozitivni cijeli broj N potrebno je da nađete na koliko načina se može taj broj napisati kao zbir dva pozitivna broja, s tim da je prvi od ta dva broja parni broj
Ulaz: 7 Izlaz: 3
Ulaz:12 Izlaz: 5

Zadatak13.

Sa standardnog ulaza potrebno je pročitati broj u opsegu od 2 do 30000. Za dati broj, na standardnom izlazu, potrebno je ispisati sve različite proste faktore tog broja u opadajućem redoslijedu. Ispis treba biti u jednom redu. Prosti faktori broja su prosti oni brojevi, s kojima je dati broj djeljiv. Prosti broj je svaki broj koji je djeljiv samo sa jedan i sa samim sobom, s tim da 1 nije prost broj.
Primjer: faktori broja 30 su 15, 10, 6, 5, 3, 2; dok su prosti faktori samo 5, 3 i 2.

Zadatak14.

Napisati program kojim se ispisuju sve mogućnosti da pri jednom bacanju tri kockice zbir brojeva bude dati broj S.
Ulaz:s=5,            Izlaz:1  1  3                 1  2  2

Zadatak15.

Svaki muškarac nosi 2 vekne hljeba, žena 1 a dijete 1/2 vekne hljeba. Ukupno X osoba nosi N vekni hljeba. Ispisati program koji za dati prirodni broj N (to je boj vekni) ispisuje redom broj muskaraca, žena i djece.
Ulaz: N=5
Izlaz: 1 1 4
1 2 2
Ulaz: N=7
Izlaz: 1 2 6
1 3 4
1 4 2
2 1 4
2 2 2

Zadatak16.

Kada su jednog oca pitali koliko ima djece odgovorio je:Imam dvoje djece, ako se proizvodu brojeva koji predstavljaju njihove godine doda zbir njihovih godina dobije se broj A. Napisati program koji za dato A određuje broj godina djece, ispisati sva rješenja.
Ulaz:17
Izlaz:
1 8
2 5

 

Zadatak17.

Na basketu ima n  igrača. Basket igraju dvojica. Napisati program koji će ispisati sva sastajanja i koliko će biti utakmica.

Capture

 

 

 

 

 

Zadatak18.

Napisati program koji će ispisati sve moguće stranice pravougaonika(rjesenja i test primjeri su za skup N) tako da mu obim bude zadani broj O.

Ulaz:24    Izlaz: 1,11  2,10  3,9  4,8  5,7  6,6

 

Zadatak19.

Napisati program koji će ispisati sve moguće stranice pravougaonika tako da mu dijagonala nije veća od zadatog broja D.(PAZNJA, uključiti biblioteku cmath radi mm funkcije sqrt)
Ulaz:3
Izlaz: 1,1   1,2   2,2

 

Zadatak20.

Napisati program koji sa tastature učitava obim trougla čije su stranice a,b,c. Program treba za uneseni obim ispisati sve mogućnosti vrijednosti stranica čiji je obim unesen i broj tih kombinacija.

Capture2

 

 

 

 

 

Zadatak21.

Mujo je napokon našao posao. Zadužio je skladište brašna, prima narudžbe kupaca i pakuje pošiljke. Trenutno na zalihi ima vreće od 10 , 15 i 25 kg brašna. Mujo uvijek nastoji da spakuje narudžbe tako da se pošiljka sastoji od cijelog broja vreća brašna, ako je to moguće. Pomozite Muji da kompletira narudžbu tako što ćete napraviti program koji će za zadanu narudžbu ispisati potreban broj vreća ako je to moguće. Ukoliko ima više kombinacija za zadanu narudžbu ispisati sve kombinacije.

21b21a

 

 

 

Zadatak22.

Luka ima određenu količinu novca. Želi da kupi voće. Kilogram jabuka košta A maraka, kilogram kurušaka B maraka i kilogram banana C maraka.
Ispiši sve kombinacije količina voća koje Lazar može da kupi za iznos novca koji ima. Ako nema novca napisati poruku da nema dovoljno novca.

xx22b

 

 

 

 

 

 

Zadatak 23.

Mirko je dobio zadatak da odabere četiri tačke iz koordinatne ravnine tako da one čine vrhove pravougaonika koji ima stranice paralelne s koordinatnim osama. Mirko je već odabrao tri tačke i prilično je siguran da nije zabrljao, ali nikako ne može odrabrati četvrtu. Možete li vi?
Ulazni podaci
U tri reda nalaze se po dva prirodna broja manja od 1000 odvojena razmakom, koordinate već odabranih tačaka.
Izlazni podaci U prvi red treba zapisati dva prirodna broja odvojena razmakom, koordinate cetvrte tacke.

Ulaz:   5  5     5  7    7  5        Izlaz: 7  7

 


III dio

Zadatak24.

U Leskovcu se održava takmičenje za izradu najboljih roštiljskih kobasica. Mali Ilija je napravio N jednakih kobasica i potrebno je da ih (nožem) ravnomerno podeli na K delova, tako da svaki od K članova žirija dobije jednaku količinu kobasica za ocenjivanje. Da bi podela bila što kvalitetnija, broj rezova kobasica mora biti što manji. Na primer, ako N=2, K=6, dovoLjno je da Ilija svaku kobasicu sa dva reza podeli na tri jednaka dela, što je ukupno četiri reza. Na primer, ako N=3, K=4, Ilija može od svake kobasice odrezati tri četvrtine. Tri člana žirija oceniće te delove, a preostala tri manja dela (od po jedne četvrtine) pripašće četvrtom članu žirija. Napišite program LESKOVAC koji će izračunati najmanji ukupan broj rezova potreban da se izvrši tražena podela roštiljskih kobasica.
ULAZ: U prvom i jedinom redu standardnog ulaza nalaze se prirodni brojevi N i K (1 ≤ N, K ≤ 200), broj kobasica i broj članova žirija.
IZLAZ: U jedini red standardnog izlaza ispišite traženi minimalan broj rezova.

kobasice

 

 

 

 

 

Zadatak25.

N jahača treba poredati po redovima tako da u svakom redu bude jednak broj jahača.Napisati program za izračunavanje i štampanje broja različitih načina ređanja jahača po redovima. Uključiti i slučajeve kada svi jahači čine jedan red, odnosno kada se formira N redova od po jednog jahača. N je dati broj i učitava se sa tastature.
Ulaz:6 Izlaz:4
Ulaz:15 Izlaz:4

 

Zadatak26.

Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, Miloš od roditelja dobija džeparac u iznosu K kovanica od 0,5 km i R kovanica od 1 km. Miloša zanima, ako u jednoj sedmici planira da potroši redom a1,a2,a3…a7 maraka dnevno, da li će za ostatak novca moći da kupi novu kompjutersku igricu, koja košta S km. Ukoliko ne može da potroši planirani dnevni iznos tog dana neće trošiti ništa. Ulaz se sastoji od četiri reda:
Broj K ( 0<= K <=10) broj kovanica od 0,5 km koji svakog radnog dana Miloš dobije od roditelja.
Broj R ( 0>=R <=10) broj kovanica od 1 km koji svakog radnog dana Miloš dobije od roditelja.
Niz a(7) (0<= a(i) <=10) iznos novca koji Miloš planira da potroši svakog radnog dana (a1-ponedjeljak, a2-utorak…)
Broj S (0<=S<=100) cijena kompjuterske igrice koju Miloš planira da kupi.
Izlaz:Odgovor da li će ili neće Miloš moći da kupi igricu i da li će mu i koliki iznos novca ostati nakon toga.
Ulaz: K= 2 ; P=8 Niz:3 3 3 3 3 3 3 Cijena igrice: 10 km
Izlaz:Milos ce moci da kupi igricu i ostace mu 14 km novca.

Zadatak27.

Na papiru sa kvadratićima stranica 1 cm,nacrtan je krug poluprečnika r cm sa centrom u tjemenu nekog kvadratića.Napisati program koji za cijeli broj r odredjuje broj cijelih kvadratića koji pripadaju krugu.
Ulaz:3 Izlaz:16     Ulaz:7  Izlaz:120

73

 

 

 

 

 

Zadatak28.

Miša se igra sastavljanja brojeva od domina. Na primer,  dominom 1  je predstavljen broj 21, dok dominom       2   je predstavljen broj 2350.

Napisati program DOMINE koji će ispisati na standardni izlaz što veći broj koji se može dobiti ređanjem dve domine čije vrednosti tačkica se učitavaju sa standardnog ulaza. Vrednosti se učitavaju u jednom redu i razdvojene su blanko karakterom. Na standardnom ulazu se najpre zadaju vrednosti tačkica sa prve domine, a potom sa druge domine. Smatrati da domine za igranje su pločice podeljene na dva polja, koja mogu biti oba prazna ili označena sa jednom do šest tačkica
domine

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadatak29.

Kutije
Na raspolaganju imate dvije kutije označene kao K1 i K2. Svaka od njih je određena svojim dimenzijama, dužinom – l, širinom – d i visinom – h. Ukoliko želimo da ih predstavimo matematički, to bi izgledalo ovako:
K1 = (l1, d1, h1).
K2 = (l2, d2, h2).
Prva kutija ima poklopac, dok je druga kutija sa svih strana zatvorena. Zanima vas da li je, bez vršenja bilo kakvog rotiranja, mogude drugu kutiju smjestiti u prvu i nakon toga je zatvoriti.
Vaš zadatak je da napravite program kojim dete automatizirati cijeli proces. U slučaju da je za zadane dimenzije drugu kutiju mogude smjestiti u prvu, program treba da ispiše poruku „DA“, a u suprotnom, poruku „NE“
Format ulaza i izlaza
Program treba da koristi standardni ulaz i izlaz. Ulaz sadrži dvije linije, tako da se s prve učitavaju tri cijela broja međusobno odvojena razmakom, l1, d1 i h1, respektivno, a s druge također tri cijela broja međusobno odvojena razmakom, l2, d2 i h2, respektivno.
Izlaz sadrži odgovarajudu poruku „DA“ ili „NE“ (bez navodnika) u zavisnosti od toga da li je drugu kutiju bez vršenja bilo kakvog rotiranja mogude smjestiti u prvu i nakon toga je zatvoriti.

Capture1

 

 

 

 

 

 

 

Zadatak30.

Kruznica

Zadana je kružnica prečnika R s centrom u koordinatnom početku. Osim kružnice, zadana je i tačka s koordinatama (x, y). Potrebno je napraviti program koji će odrediti položaj tačke u odnosu na kružnicu i u zavisnosti od toga ispisati odgovarajudu poruku. Ukoliko je tačka unutar kružnice, van kružnice, ili na kružnici, program treba da ispiše poruku „unutar!“, „van!“, ili „na kruznici!“. Program treba da koristi standardni ulaz i izlaz.

Na prvoj i jedinoj liniji ulaza se nalaze tri cijela broja međusobno odvojena po jednim razmakom, a koji redom predstavljaju prečnik kružnice R, te koordinate tačke x i y.
Na prvoj i jedinoj liniji izlaza se, u zavisnosti od polažaja tačke u odnosu na kružnicu, nalazi odgovarajuda poruka unutar!“, „van!“, ili „na kruznici!“ (bez navodnika).

Ulaz: 5  7  12    Izlaz: van

Ulaz:3  -1  -1    Izlaz:unutra

 

.

 

_______________________________________________________________________________

IV dio

Ovdje je veoma bitno preci zadatke iz ove tri prezentacije, utvrditi osnovno kako bi smo nastavili sa slozenijim zadacima. Zadatke iz nizova cemo raditi sve do Opstinskog takmicenja jer najcesce od 4 zadatka budu 2 iz nizova.

5.Nizovi1

6.Nizovi2

na ovoj prezentaciji, slajd 2 a 5. zadatak, u test primjeru fali  jos broj 8, znaci, 3   2 5 8   Izlaz:5  stamparska greska 🙂

7.nizovi3

 

Zadatak50.

Napišite program koji učitava 5 brojeva a zatim saopštava unatraške kako se vrijednosti mijenjaju!

Ulaz:10  12  34  11  10     Izlaz: raste  raste  pada  pada

 

Zadatak51.

Napiši program koji učitava n brojeva a zatim ispisuje aritmetičku sredinu susjednih brojeva.

Ulaz: 1  2  3  4  5   Izlaz: 1.5  2.5   3.5  4.5

 

Zadatak52.

Napišite program koji za učitanih n ispisuje kumulativnu sumu niza brojeva.

Ulaz:1  2  3  4  5   Izlaz:1  3  6  10  15

 

Zadatak53.

Napišite program koji ispisuje da li je uneseni niz strogo rastući ili nije.

Ulaz: 8 10 14  18  22   Izlaz: strogo rastuci

Ulaz:8  10  18  14  22   Izlaz: nije strogo rastuci

 

Zadatak54.

Dat je niz od n realnih brojeva. Naći broj najbliži nuli i broj najdalji od nule.

114

 

 

 

Zadatak55.

Napiši program koji ispisuje dva najveća člana niza i njihove pozicije u nizu.

Capture

 

 

 

Zadatak56.

Sa ulaza učitati n elemenata niza (n<=100). Napisati program koji ispisuje transformisani niz na način da, ukoliko su dva susjedna člana niza jednaka onda se sljedeći uvećava za 1.
Ulaz:n=7, niz:4  5  5  6  3  3  4    Izlaz:4  5  6  7  3  4  5

Ulaz:n=5  niz:1  1  2  2  2             Izlaz: 1  2  3  2  3

 

 

Zadatak57.

Da razbije dosadu, Luka se zabavlja se raznim logičkim i matematičkim igrama. U jednoj od njih Luka prvo zapiše N različitih brojeva s registracija okolnih kamiona na papir, a zatim traži prirodan broj M veći od 1 takav da brojevi na papiru pri dijeljenju s M daju iste ostatke. Luka pokušava pronaći čim više takvih brojeva M. Napišite program koji će na temelju N brojeva s papira odrediti sve brojeve M koji zadovoljavaju to svojstvo.
Ulazni podaci
U prvom retku nalazi se prirodni broj N (2 ≤ N ≤ 100), broj brojeva na papiru.
U svakom od sljedećih N redaka nalazi se po jedan prirodni broj manji od 1000000000 (milijardu). Svi brojevi su međusobno različiti.
Ulazni podaci će biti takvi da će rješenje uvijek postojati.
Izlazni podaci
U prvi redak ispišite sve brojeve koji zadovoljavaju svojstvo iz teksta zadatka u bilo kojem redoslijedu, odvojene razmakom.

Ulaz:3    6 34 38             Izlaz:2 4

Ulaz:5   5 17 23 14 83     Izlaz: 3

 

Zadatak58.

Napisati program kojim se na osnovu rezultata trkača na 100 m datih nizom a1, a1,…an (indeks elementa niza odgovara startnom broju) formira niz b1, b2,….bn gdje je b indeks (startni broj) takmičara koji se plasirao na i-to mjesto.

Capturea

 

 

 

 

 

 

Zadatak59.

Dati su nizovi A(n)= i B(m) čiji su članovi cijeli brojevi, n+m<100. Napisati program koji ispisuje uniju i presjek ta dva skupa-niza.

xx

 

 

 

 

Zadatak60.

Na ulazu se zadaje niz A(n) (n<100).
Napraviti program koji će napraviti novi niz B(m) (m<100) tako da iz niza A ukloni sve duplirane vrijednosti sa liste brojeva.
Ulaz:
• Broj elemenata niza A
• Elementi niza A (Svaki broj početnog niza A biće veći ili jednak 0).
Izlaz:
• Na izlazu je potrebno prikazati početni niz A. a zatim i niz B. Oba niza prikazati u pojednom redu, (ukoliko mogu da stanu).

60

 

 

 

Zadatak61.

N drugova u razredu su na casu fizickog mjerili koliko svaki od njih moze skociti u dalj i mjere zapisivali u svesku. Zanimalo ih je kolika je najmanja razlika u skoku izmedju neka dva drugara. Svi su skakli i imali razlicite mjere skokova.

61

 

 

 

 

 

 

Zadatak62.

Na ulazu se daju dva niza A(N) i B(N), pri čemu članovi nizova ne mogu biti 0. Potrebno je formirati novi niz C takav da je: C(I) = 1/(A(I)^2) + 2/B(I)

Ulaz:
• N broj članova niza A i B,

• Elementi nizova A i B.
Izlaz:
• Prikazati elemente niza C u jednom redu zaokružene na tri decimale.

62

 

 

 

 

Zadatak63.

Broj pojavljivanja nekog cijelog broja u nizu naziva se frekvencija broja.
Data su dva niza cijelih brojeva A(N) i B(N). Odrediti u kom nizu je frekvencija pojavljivanja zadatog broj k veća.
Ulaz:

• Broj članova niza N,
• Članovi niza A(N) i B(N).
• Broj k
Izlaz:
• Frekvencija broja k u nizu A, i nizu B – svaku u novom redu
• U kom nizu je veća frekvencija

a

 

 

 

 

 

Zadatak64.

Dat su dva niza cijelih brojeva A(N) i B(N). Potrebno je napraviti program koji će porediti nizove prema sledećem kriterijumu:
– Veći je onaj niz čija je srednja vrijednost veća
Ulaz:
-Broj članova niza N,
-Članovi niza A(N) i B(N).
Izlaz:
-Prikazati elemente većeg niza

64

 

 

 

 

 

Zadatak65.

Na ulazu se nalazi niz od maksimalno 100 pozitivnih cijelih brojeva. Program treba da izdvoji proste brojeve iz niza. Unutar skupa prostih brojeva treba biti očuvan redoslijed iz polaznog niza, dakle prosti brojevi trebaju biti dati istim redom kao i u polaznom nizu.
Ulaz:
-Broj N koji označava veličinu niza,
-N pozitivnih cijelih brojeva.
Izlaz:
-Cijeli brojevi presloženi na opisani način

65

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

V DIO- udrobljeno 🙂

Zadatak66.

Novogodišnji poklon paketić treba da sadrži X čokolada, Y bombona i Z pomorandži.
Napisati program kojim se određuje koliko se može napraviti poklon paketića od A čokolada, B bombona i C pomorandži.
Ulaz  2 3 4
          10 15 6
Izlaz: 1
Za učitani broj n (n>10) napisati program koji će formirati novi broj sa istm ciframa ali u inverznom poretku.
Ulaz: 123
Izlaz: 321
Neka je data jednačina ax+b=0. Napisati program koji za unijete vrijednosti a i b da je rješenje jednačine.(rješenje zaokružiti na dvije decimale)
Ulaz:3 26
Izlaz:x=-8.67
Dat je skup prirodnih brojeva A(n) manjih od 1000(n<1000). Potrebno je izracunati zbir svih trocifrenih brojeva iz skupa A čija je zadnja cifra djeljiva sa 3.
  • Ulaz: broj prirodnih brojeva n,
  • Elementi skupa A(n)
  • Izlaz: trazeni zbir je

Ulaz:n=5    129 250 133 145 122

Izlaz: 512

 

 

Zadatak70.

Napisi program koji ucitava prirodni broj c i nalazi sve Pitagorine trouglove sa hipotenuzom duzine c. Za svaki takav trougao treba ispisati duzine stranica a i b. Ako takvih trouglova nema treba ispisati odgovarajucu poruku.

7070a

 

 

 

Zadatak71.

Izračunaj broj pločica potrebnih za popločavanje bazena.
Ulazni podaci:
Ulaz sadrži dvije linije:
• Prva sadrži tri cijela broja x,y,z (dužina, širina i visina bazena u metrima)
• Druga sadrži dva cijela broja a i b (dimnezije jedne pločice u centrimetrima – dužina i visina). (Pločice se postavljaju tako da je širina pločice a paralelna sa dnom bazena, a kod popločavanja dna sa dužinom bazena x).
Izlazni podaci:
Jedan cijeli broj koji predstavlja broj pločica potrebnih za prekrivanje bazena
U obračunu predvidjeti otpad pločica – ako postoji ostatak dijeljenja dodati jedan red pločica.

bazen

 

 

 

 

Zadatak72.

CACAK

U okolini Čačka održava se Kajsijada (festival Dani kajsije). Mali Stefan će na Kajsijadu poneti 7 korpica sa kajsijama tako što će ubrati kajsije sa K stabala na sledeći način: sa prvog stabla ubere 1 kajsiju, sa drugog stabla ubere 2 kajsije, sa trećeg stabla ubere tri kajsije, i tako dalje nastavlja da sa tekućeg stabla ubere jednu kajsiju više nego sa prethodnog stabla. Na K-tom stablu, Stefan će ubrati K kajsija. U svaku korpicu Stefan stavlja podjednak neparan broj kajsija. Napišite program CACAK koji će izračunati broj kajsija koje će sadržati svaka korpica, kao i broj kajsija koji je preostao malom Stefanu imajući na umu da Stefanu (kao i svakom trudoljubivom domaćinu) treba da pripadne što je moguće manje ubranih kajsija (može i 0 kajsija).
ULAZ: U prvom i jedinom redu standardnog ulaza nalazi se prirodni broj K (5 ≤ K ≤ 25), broj stabala sa kojih Stefan bere kajsije.
IZLAZ: U jedini red standardnog izlaza ispišite dva broja razdvojena razmakom. Prvi broj predstavlja broj kajsija u svakoj korpici. Drugi broj predstavlja broj kajsija koji je ostao malom Stefanu nakon smeštanja kajsija u korpice.

Ulaz:5    Izlaz: 1  8

Ulaz:8   Izlaz: 5  1

 

Zadatak73.

SUBOTICA

Subotica je grad poznat po svojim festivalima. Na jednom muzičkom festivalu, takmičar može rešavati bilo koji od 8 datih zadataka za kompozitore, ali krajnji broj osvojenih poena biće jednak sumi poena 5 zadataka koji tom takmičaru ukupno donose najviše poena. Napisati program SUBOTICA koji za dat broj poena koji je takmičar dobio na svakom zadatku ispisuje krajnji broj poena tog takmičara na ovom festivalu, a potom ispisati oznake onih 5 zadataka koji su u sumi dali taj krajnji broj poena. Smatrajte da takmičar nikad neće na neka dva zadatka dobiti isti broj poena.
ULAZ: U jedinom redu standardnog ulaza se nalazi osam celih brojeva P (0 ≤ P ≤ 200) tako da je vrednost i-tog broja jednaka broju poena koje je takmičar dobio za svoje rešenje i-tog zadatka. Brojevi su međusobno različiti. IZLAZ: U prvi red standardnog izlaza treba ispisati krajnji broj poena datog takmičara na ovom festivalu. U drugom redu standardnog izlaza ispisati oznake traženih pet zadataka, poređanih od manje oznake prema većoj i odvojene razmakom. Oznake zadataka su prirodni brojevi od 1 do 8.

Ulaz:    21 28 52 45 33 66 0 65

Izlaz: 261

3 4 5 6 8

 

____________________________________________________________________________

VII dio-

Ovdje cemo se malo igrati datumima i godinama

za godine čiji je broj deljiv sa 100, prestupna je ona koja je deljiva sa 400. Za ostale godine (nedjeljive sa 100) prestupna je ona koja je deljiva sa 4.

prestupna = ( godina % 100 ==0)  && ( godina % 400 ==0 ) || (godina % 4 ==0 );

 

Zadatak74.

Napisi program koji za unesenu godinu ispisuje da li je ona prestupna ili nije prestupna.

Ulaz:2016   Izlaz: prestupna

Ulaz:2015   Izlaz: nije prestupna

 

Zadatak75.

Perica je obavijestio drugove da ih za X dana vodi na sladoled. Pomozite drugarima da izračunaju koji je to tačno datum. Na ulazu je potrebno unijeti odvojeno dan, mjesec i godinu te broj dana koje im je Perica rekao. Na izlazu treba biti ispisan datum koga će ih Perica voditi na sladoled.

Ulaz:7 2 2015 X=25 Izalaz:4 3 2015

 

1.zadaca

2.zadaca

3.Zadaca

4.zadaca

5.zadaca

6.zadaca

7.zadaca

8.zadaca

9.zadaca

0. Uvod i linearne strukture

1.Razgranate strukture

2. Razgranate switch ,goto, swap

3. FOR petlja

4. While Do while

5.Nizovi

6.Nizovi2

7.nizovi3

Advertisements