Zadaci-ciklicne (FOR, WHILE, DO-WHILE)

Capture

 

 

 

 

 

Задатак бр1. (10)
Напишите програм који исписује да ли је унесени број прост или сложен.
Улаз: 17 Излаз: broj je prost

Задатак бр2.

Напиши програм који исписује просте бројеве у интервалу од k до p.

Улаз: 1  12    Излаз:2 3 5 7 11

Задарак бр3.

Напиши програм који исписује све троцифрене бројеве који имају својство
(abc)=(ab)2-c2 (npr. 147=142-72)

Задатак бр4.

Напиши програм који исписује непарне двоцифрене бројеве са истим цифрама (11, 33…) .

Задатак бр5.  (11)
Напишите програм који испитује да ли је унесени природни број савршен. Број је савршшен ако је једнак збиру својих дјелилаца осим самог себе.
Улаз: 6 Излаз:Broj 6  je savrsen

Задатак бр6.  (12)
Написати програм који исписује све савршене бројеве из интервала од k до p.
Улаз: 1 3000 Излаз: Savrseni brojevi su: 6 28 496

Задатак бр7.

Написати програм који исписује све савршене бројеве из интервала од k до p. Уколико их нема оставити одговарајућу поруку.
Улаз: 1 3000 Излаз: Savrseni brojevi su: 6 28 496    Улаз: 1   5   Излаз:U tom intervalu nema savrsenih brojeva

Задатак бр8.

За број n ∈N кажемо да је обилан ако је строго мањи од збира својих дјелилаца (изузевши њега самог).
На примјер, 12 < 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16, па је  12 обилан број, док број 16 > 1 + 2 + 4 + 8 = 15, није обилан број. Напишите програм који, за унесени p и k ∈N, исписује све обилне бројеве из тог интервалa. Уколико нема оставити одговарајућу  поруку.

Улаз:2  25  Излаз:12 18 20 24    Улаз:1  10  Излаз: Nema

Задатак бр9. (13)
Написати програм који исписује све четвероцифрене бројеве чији је производ цифара једнак унесеном броју S, S<50.
Улаз: 25 Излаз: 1155 1515 1551 5115 5151 5511

Задатак бр10. (19)
Написати програм који исписује највећи заједнички дјелилац два природна броја. Највећи заједнички дјелилац два броја је највећи број којим су дјељива оба унесена броја.
Улаз:42 12 Излаз: 6

 

Задатак бр11.

Дат је природан број N (1<N>1000000000). Написати програм који исписује ариметичку средину свих дјелилаца тог броја.

Улаз:6   Излаз:3.00

 

Задатак бр12.  (22)
Написати програм који учитава низ од n бројева а потом исписује прво бројеве на парним позицијама а онда на непарним
позицијама.
Улаз:9 7 4 3 22 6 19 44 11 13 Излаз:4 22 19 11

Задатак бр13.  (23)
Написати програм који учитава n бројева а затим исписује збир сусједних бројева.
Улаз: 5 4 11 12 3 9 Излаз: 15 23 15 12

Задатак бр14.  (24)
Написати програм који исписује највећи заједнички дјелилац два броја користећи Еуклидов алгоритам.
Улаз:48 1086 Излаз:6

Задатак бр15.  (28)
Написати програм који исписује све бројеве од 1 до n (n<10 000), са особином да им је запис једнак запису посљедњих цифара њиховог квадрата.
Нпр. 62=36 јер је 6 на 2=36
252=625 јер је 25 на 2=625
1      1
5    25
6       36
25    625
76   5776

Задатак бр16.  (48)
За задати позитивни цијели број N потребно је да нађете на колико начина се може тај број написати као збир два позитивна броја, с тим да је први од та два броја парни број
Ulaz: 7 Izlaz: 3
Ulaz:12 Izlaz: 5

 

Задатак бр17.  ( 52)
Сваког радног дана, од понедељка до петка, Милош од родитеља добија џепарац у износу К кованица од 0,5 км и Р кованица од 1 км. Милоша занима, ако у једној седмици планира да потроши редом а1,а2,а3…а7 марака дневно, да ли ће за остатак новца моћи да купи нову компјутерску игрицу, каоја кошта С км. Уколико не може да потроши планирани дневни износ тог дана неће трошити ништа. Улаз се састоји од четири реда:
Број К ( 0<= К <=10) број кованица од 0,5 км који сваког радног дана Милош добије од родитеља.
Број Р ( 0>=Р <=10) број кованица од 1 км који сваког радног дана Милош добије од родитеља.
Низ а(7) (0<= а(i) <=10) износ новца који Милош планира да потроши сваког радног дана (а1-понедјељак, а2-уторак…)
Број С (0<=С<=100) цијена компјутерске игрице коју Милош планира да купи.
Излаз:Одговор да ли ће или неће Милош моћи да купи игрицу и да ли ће му и колики износ новца остати након тога.
Ulaz: K= 2 ; P=8 Niz:3 3 3 3 3 3 3 Cijena igrice: 10 km
Izlaz:Milos ce moci da kupi igricu i ostace mu 14 km novca.

Задатак бр18.  (60)
Написати програм који исписује све просте бројеве до заданог броја N. Прости бројеви су они који су дјељиви са 1 и са самим собом.
Ulaz: N=10
Izlaz:Prosti brojevi do 10 su: 2, 3, 5, 7

Задатак бр19.  (73)
На папиру са квадратићима страница 1 цм,нацртан је круг полупречника р цм са центром у тјемену неког квадратића.Написати програм који за цијели број р одредјује број цијелих квадратића који припадају кругу.
Ulaz:3 Izlaz:16

73

 

 

 

 

 

Задатак бр20.  ( 76)
За нека два природна броја n и x израз n модуло x је једнак остатку при дијељењу броја n с бројем x. Тако рецимо бројеви 7, 14, 27 и 38 постају 1, 2, 0, 2 кад се гледају модуло 3. Од n унесених бројева, одредите колико је различитих када се гледају модуло x.Улазни подаци
N природних бројева мањих од 1000, сваки у својем реду.
Излазни подаци
У првој и јединој линији потребно је исписати број различитих бројева модуло x.
Тест примјери

78
Појашњење тест примјера:
У првом тест примјеру бројеви модуло 42 износе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, што је 10 различитих бројева.
У другом тест примјеру сви бројеви модуло 42 износе 0, што је један број.

Задатак бр21.  (78)
N јахача треба поредати по редовима тако да у сваком реду буде једнак број јахача.Написати програм за израчунавање и штампање броја разлићитих начина ређања јахача по редовима. Укључити и случајеве када сви јахачи чине један ред, односно када се формира N редова од по једног јахача. N је дати број и учитава се са тастатуре.
Ulaz:6 Izlaz:4
Ulaz:15 Izlaz:4

Задатак бр22.  (79)
Напиши програм који за n чланова унесеног низа исписује који члан низа се налази на к-тој позицији.

79.

 

 

 

Задатак бр23.  (81)
Са стандардног улаза потребно је прочитати број у опсегу од 2 до 30000. За дати број, на стандардном излазу, потребно је исписати све различите просте факторе тог броја у опадајућем редослиједу. Испис треба бити у једном реду. Прости фактори броја су прости они бројеви, с којима је дати број дјељив. Прости број је сваки број који је дјељив само са један и са самим собом, с тим да 1 није прост број.
Примјер: фактори броја 30 су 15, 10, 6, 5, 3, 2; док су прости фактори само 5, 3 и 2.

Задатак бр24.  (85)
Напиши програм који исписује све просте бројеве у заданом интервалу.

85

 

 

 

Задатак бр25.  (88)
Нађи све бројеве који, кад се помноже са 75, дају шестоцифрен производ код кога су прве три цифре једнаке са последње три цифре.
Нпр. 5005*75=375 375, па су прве три цифре 375 једнаке са последње три цифре 375. Бројеве приказивати један поред другог.
Izlaz: 2002 3003 4004 5005 6006 7007 8008 9009 10010 11011 12012 13013

 

Задатак бр26.  (89)
На улазу се уноси низ A(N, N<=50)
Направити нови низ B(M) по сљесећим правилима:-Низ B има два пута више елемената од низа А.
-Сваки непарни члан низа B једнак је члановима низа А (први члан низа B једнак је првом члану низа А, трећи члан низа
B једнак је другом члану низа А, пети члан низа B једнак је тречем члану низа А итд.)
-Други члан низа B једнак је средњој вриједности чланова низа А.
-Сваки сљедечи парни члан низа B је за један већи од претходног парног члана низа .
Улаз:
-број елемената низа А
-елементи низа А
Излаз: елементи низа B

noviniz

 

 

 

noviniz2

 

 

 

 

 

 

Задатак бр27.  (90.а.)
Написати програм који уноси n оцјена . Програм треба да исписује успјех ученика на основу унесених оцјена.

90.a.

 

 

90.a1

 

 

Задатак бр28.  (30)
Написати програм којим се исписују све могућности да при једном бацању три коцкице збир бројева буде дати број S.
Ulaz:s=5, Izlaz:1 1 3 1 2 2

Задатак бр29.  (36)
На падини брда се налази линија на којој је за сваког од такмичара обезбјеђено мјесто за заставицу његове екипе. Један дио
такмичара до циљне линије долази трчећи низ брдо и за њих важи да им ако су на K метара од циљне линије треба K секунди (њихова удаљеност ће бити задата позитивним бројевима). Други дио такмичара до циљне линије долази трчећи уз брдо, а за њих важи да им ако су на K метара од циљне линије треба 2•K секунди (удаљеност од циљне линије ових такмичара ће бити задата негативним бројевима). Написати програм у коме се уноси број такмичара N, а затим за сваког такмичара удаљеност од циљне линије у неком тренутку. Програм треба да испише колико је секунди потребно, од посматраног тренутка, да сви такмичари пободу своје заставице.
Ulaz:N = 5 Т: 2 -1 -3 3 4 Izlaz:6

Задатак бр30.  (38)
Написати програм којим се одређују природни бројеви који представљају дужине страница (изражене у cm) правоугаоника најмањег обима чија је површина (изражена у cm2) једнака датом природном броју P.
Ulaz:20 Izlaz: 4 5
Задатак бр31.  (56)
Сваки мушкарац носи 2 векне хљеба, жена 1 а дијете 1/2 векне хљеба. Укупно X особа носи N векни хљеба. Исписати програм који за дати природни број N (то је бој векни) исписује редом број мускараца, жена и дјеце.
Ulaz: N=5
Izlaz: 1 1 4
1 2 2
Ulaz: N=7
Izlaz: 1 2 6
1 3 4
1 4 2
2 1 4
2 2 2

Задатак бр32.  (57)

Написати програм којим се исписују све могућности да при једном бацању три коцкице збир бројева буде дати број S.
Ulaz: 7
Izlaz:
1 1 5
1 2 4
1 3 3
2 2 3

Водити рачуна да испис буду само различите комбинације, без понављања .

 

Задатак бр33.  (58)
Када су једног оца питали колико има дјеце одговорио је:Имам двоје дјеце, ако се производу бројева који представљају њихове године дода збир њихових година добије се број А. Написати програм који за дато А одређује број година дјеце, исписати сва рјешења.
Ulaz:17
Izlaz:
1 8
2 5

Задатак бр34.  (64)
Напиши програм који исписује * као на приложеној слици.
Ulaz:n=5
Izlaz:

64

 

 

 

 

 

 

Задатак бр35.  (65)
Напиши програм који ће за унесени број n извршити испис као на слици.
Ulaz:n=5
Izlaz:

65y

 

 

 

 

 

 

Задатак бр36.  (66)
Напиши програм који исписује * као на приложеној слици.
Ulaz:n=5
Izlaz:

Capture66

 

 

 

 

 

 

Задатак бр37.  (67)
Напиши програм који ће за унесени број n извршити испис као на слици.
Ulaz:n=5
Izlaz:

67

 

 

 

 

 

 

Задатак бр38.  (68)
Напиши програм који ће за унесени број n извршити испис као на слици.
Ulaz:n=5
Izlaz:

68

 

 

 

 

 

 

Задатак бр39.  (74)
Написати програм који ће за унешено Н правити исписивање као на прмјерима

74a

 

 

 

 

Задатак бр40.  (77)
Напиши програм који исписује * као на приложеној слици.
Ulaz:n=5 Izlaz:

77

 

 

 

Задатак бр41.  (70)
На баскету има 5 играча. Баскет играју двојица. Написати програм који ће исписати сва састајања и колико ће бити утакмица.
TEST PRIMJЕR:

70c

 

 

 

 

Задатак бр342.  (71)
Написати програм који ће исписати све могуће странице правоугаоника тако да му обим буде задати број А.

71

 

 

Задатак бр43.  (72)
Написати програм који ће исписати све могуће странице правоугаоника тако да му дијагонала није већа од задатог броја D.
Ulaz:3
Izlaz: 1,1 1,2 2.2

Задатак бр44.  (91)
Написати програм који са тастатуре учитава обим троугла чије су странице a,b,c. Програм треба за унесени обим исписати све могућности вриједности страница чији је обим унесен и број тих комбинација.
Тест примјер:

91a

 

 

 

 

 

Задатак бр45-купбг

 

Сегмент дужине n cm мора бити подијељен на m дијелова, који су дужине a  cm, b  cm или c cm. Напишите програм раздвајања, који израчунава број различитих начина на које се сегмент може раздвојити.
Улаз
У првом реду стандардног улаза, позитивни цели бројеви a, b, c, m и n (a<b<c  100;
m * а <n< m * c; n<1015).
Излаз
Напишите на стандардном излазу једну линију са једним бројем – број начина за одвајање сегмента
Улаз:
2 7 9 20 100
Излаз
2

 

(1 way: 8 fragments to 2 cm, 12 fragments to 7 cm, 0 fragments to 9 cm;

2.way: 10 fragments to 2 cm, 5 fragments to 7 cm, 5 fragments to 9 cm)

 

Задатак бр45-балканијада

На Свјетском првенству, прије сваке утакмице, играчи тима, укључујући и замјене, стоје у линији док свира њихова национална химна. Тимови имају паран број играча. Тим из Битланд-а је био јако нервозан прије своје прве утакмице, тако да су помијешали дресове.

 

 

 

 

 

 

Играчи требају да сазнају који је број на њиховим леђима прије него што химна заврши, па су се сложили да сваки играч каже збир бројева које он види. Сваки играч може видјети бројеве на леђима играча који стоје одмах до њега, лијево и десно. Први (односно задњи) играч у линији може само да види број суиграча који се налази лијево (односно десно) од њега.
Сви играчи ће вам рећи збирове које они виде, а ви им помозите да одреде бројеве на својим леђима прије него што почне утакмица.
Улаз
Улаз садржи двије линије. Прва линија садржи један паран позитиван цио број Н, који представља број играча у тиму. Друга линија садржи Н позитивних цијелих бројева, раздвојених празним мјестима, а који представљају бројеве који вам играчи кажу.
Излаз
Прва и једина линија излаза садржи Н позитивних цијелих бројева, раздвојених празним мјестима, који представљају бројеве на дресовима. Ови бројеви требају бити представљени истим редосљедом као и улазни бројеви. (Тхе нумберс схоулд бе пресентед ин тхе саме ордер ас ин инпут.)
Ако постоји више рјешења, нека излаз буде било које од њих.

 

 

 

 

 

 

Zadatak br45-mmkup2013

Srba ima divan  voćnjak u srcu Šumadije. Voli da održava stvari uredno, pa je posadio sve šljive u jednom redu, i prati visinu svakog drveta.

Kada se Srba popne na šljivu, on primjećuje da njegov red nije savršeno ravan tako da on u potpunosti ne može da vidi vrhove nekih drugih stabala.  Zapravo, on u potpunosti može videti sve ostalo drveće koje je strogo kraće od drveta na kome se on  nalazi.

To mu se učinilo zanimljivim, tako da sada želi da zna odakle je najdalje drvo od kojeg vidi vrh svake šljive.

Ulaz:

Prva linija unosa sadrži jedan broj, N – broj sliva. Druga linija sadrži N cijelih brojeva  𝐻𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 – visine svakog slivog drveta u redosledu.

Izlaz:

Prvi i jedini red izlaza treba da sadrži N brojeve. Za svaki 𝑖 između 1 i 𝑁, 𝑖-ti od ovih brojevi su indeks (počevši od 1) najbližeg kraćeg drveta kada se posmatra sa drveta 𝑖. Ako nijedno drvo ne zadovoljava stanje, 𝑖-taj broj bi trebalo da bude -1. U slučaju neravnoteže između više stabala, onaj sa najmanjim indeksom treba napisati na izlaz.

Ulaz: 7       2   9  3  5   1   1   4

Izlaz: 6  7  6  1  -1  -1   1

Objasnjenje: Za prvo drvo, dva kraća drveta su na indeksima 5 i 6, a onaj sa indeksom 6 je dalje

iza njega. Drugo drvo je najviša, a najdalje od njega je na desnom kraju – indeks 7.  Za ostalih pet stabala proces je veoma sličan.

 

Задатак бр45.  (108)
Напиши програм који за унесени природни број n, исписује последњу цифру производа бројева до n различиту од 0, (1*2*3* * *n) .
108

 

 

Задатак бр46.  (122)

Марко је велики обожавалац скокова у воду и не пропушта ниједно такмичење.. Појединачни скокови оцјењују се тако да сваки од пет судија донеси своју оцјену, а затим се најслабија и најбоља оцјена одбаце. Преостале три оцјене се саберу и добија се укупни резултат такмичара за тај скок. Написати програм који ће помоћи Марку да израчуна резултате.
Ulazni podaci : pet prirodnih brojeva, A, B, C, D i E, (1 ≤ A, B, C, D, E ≤ 10), ocjene sudija.
Izlazni podatak: prirodni broj R, rezultat takmičara za taj skok.
Pr. Ulaz: 4 5 6 7 8
Izlaz: 18

Задатак бр47.

Мујо је напокон нашао посао. Задужио је складиште брашна, прима наруџбе купаца и пакује пошиљке. Тренутно на залихи има вреће од 10 , 15 и 25 kg брашна. Мујо увијек настоји да спакује наруџбе тако да се пошиљка састоји од цијелог броја врећа брашна, ако је то могуће. Помозите Муји да комплетира наруџбу тако што ћете направити програм који ће за задану наруџбу исписати потребан број врећа ако је то могуће. Уколико има више комбинација за задану наруџбу исписати све комбинације.
ТЕСТ ПРИМЈЕР
Ulaz:25                                                                              Ulaz:13      Izlaz: ?

Izlaz:

0 0 1
1 1 0

Задатак бр48.

1. Лазар има одређену количину новца. Жели да купи воће. Килограм јабука кошта А марака, килограм курушака B марака и килограм банана C марака.
Испиши све комбинације количина воћа које Лазар може да купи за износ новца који има.

xx

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Задатакбр49.

2. У Лесковцу се одржава такмичење за израду најбоЉих роштиЉских кобасица. Мали Илија је направио N једнаких кобасица и потребно је да их (ножем) равномерно подели на К делова, тако да сваки од К чланова жирија добије једнаку количину кобасица за оцењивање. Да би подела била што квалитетнија, број резова кобасица мора бити што мањи. На пример, ако N=2, К=6, довоЉно је да Илија сваку кобасицу са два реза подели на три једнака дела, што је укупно четири реза. На пример, ако N=3, К=4, Илија може од сваке кобасице одрезати три четвртине. Три члана жирија оцениће те делове, а преостала три мања дела (од по једне четвртине) припашће четвртом члану жирија. Напишите програм ЛЕСКОВАЦ који ће израчунати најмањи укупан број резова потребан да се изврши тражена подела роштиЉских кобасица.
УЛАЗ: У првом и једином реду стандардног улаза налазе се природни бројеви N и К (1 ≤ N, К ≤ 200), број кобасица и број чланова жирија.
ИЗЛАЗ: У једини ред стандардног излаза испишите тражени минималан број резова.

lesk1

 

 

 

 

WHILE

 

Задатак бр.1

Мали Васа је добио задатак да изреже лист папира димензије n x m на квадрате максималне површине. Васа најпре исече највећи могућ квадрат тако што сече лист папира по најдужој страници (на пример за лист димензије 3 x 7, највећи могућ квадрат је димензије 3 x 3). Потом Васа склони квадрат и над преосталим правоугаоником понови исецање квадрата највеће површине. Кад исече највећи квадрат, Васа наставља исту операцију све док преостали правоугаоник не постане квадрат. Написати програм SECKANJE који за дате вредности n и m, израчунава број квадрата који ће Васа добити након исецања на горе описан начин. У јединој линији стандардног улаза дати су цели бројеви n и m међусобно раздвојени бланко карактером (0<n<=1018,0<m<=1018). На стандардном излазу исписати број квадрата.

papir1papir2

 

papir

 

 

 

Задатак брw1  (14)
Написати програм који исписује колико цифара има унесени вишецифрени број.
Улаз: 320758 Излаз: 6

Задарак брw2

Напиши програм који исписује све троцифрене бројеве који имају својство
(abc)=(ab)2-c2 (npr. 147=142-72)

Задатак брw3  (15)
Написати програм који исписује највећи од унесених природних бројева. Унос бројева ће се изводити све док не унесте број 0 (бројеви морају бити из скупа N).
Улаз: 2 47 11 13 69 0 Излаз: 69
Задатак брw4  (16)
Написати програм који исписује суму и аритметичку средину унесених природних бројева. Унос бројева ће се изводити све док не унесте број 0 (бројеви морају бити из скупа N).
Улаз: 7 3 5 0 Излаз: Suma 15 Ar.sredina 5

Задатак брw5  (17)
Написати програм који рачуна и исписује средњу оцјену успјеха ученика.Унос бројева ће се изводити све док не унесте број 0. Уколико се унесе број мањи од 0 или већи од 5 програм исписује поруку да је унос погрешан.
Улаз: 5 2 3 0 Излаз: 3.33 Улаз: 5 -2 Излаз: pogresan unos

Задатак брw6  (18)
Написати програм који исписује N чланова Fibonaccijevog низа.Fibonaccijev низ је низ у коме су прва два члана један, а
сваки следећи члан је збир претходна два члана низа (1,1,2,3,5,8,13,21…)
Улаз:5 Излаз: 1 1 2 3 5
Задатак брw7  (20)
Написати програм који формира и исписује природан број од унесених цифара почевши од цифре највеће тежинске вриједности. Унос цифара се прекида уношењем цифре мање од 0 или веће од 9.
Улаз:4 0 7 2 1 10 Излаз: 40721
Задатак брw8    (21)
Написати програм који за унесени природан број N испитује да ли је “добар”. Број је “добар” ако је свака његова цифра
већа од збира цифара који се налази десно од ње. 9620 је “добар” број.
Улаз:95210 Излаз: broj je dobar Улаз:1960 Излаз: broj nije dobar

Задатак брw9   (39)
За дати природан број N чије су цифре уређене у неопадајући поредак од цифре најмање тежине ка цифри највеће тежине и дату цифру c, написати програм којим се формира број m настао уметањем цифре c у броју N тако да се не наруши неопадајући поредак цифара.
Ulaz:N=953, c=5 Izlaz:9553

Задатак брw10  ( 40)
Двије тачке реалне праве називамо блиским ако растојање између њих не прелази 10. Написати програм којим се учитавају
координате тачака, док су све међусобно блиске. Програм треба да испише број учитаних тачака.
Ulaz :3 -4 5 0 7 Izlaz: 5

Задатак брw11  (49)
Напиши програм који исписује цифре било ког унесеног броја .
Ulaz:139
Izlaz:
9
3
1

 

Задатак брw12  (82)***
У нижим разредима основне школе сте учили како сабрати два велика природна броја методом потписивања. Саберимо бројеве 543 и 695:
543
+ 695
———
1238
Да се присјетимо: кренемо с десна на лијево, те сабирамо бројеве који су потписани. Прво саберемо 3 и 5, што као резултат даје 8. Затим саберемо 4 и 9, што као резултат даје 13. У том случају пишемо цифру јединица, односно 3, а цифру десетица памтимо и преносимо. Цифру десетица зовемо и prenos. Сада сабирамо 5 и 6, те на то додајемо пренос, односно 1. Као резултат добијамо 12. Поново пишемо 2, те памтимо 1 као пренос. Ако више немамо шта сабрати, тада само на почетак лијепимо пренос. У овом случају само додамо 1.
Током овог сабирања смо извршили двије операције преноса. Ваш задатак је да за два унесена броја a и b пронађете колико пута требамо извршити пренос да бисмо сабрали та два броја методом потписивања.

82

 

 

 

Задатак брw13  (90)
Написати програм који уноси оцјене све док не унесете 0. Уносом нуле (0) прекида се унос. Ако унесете оцјену 1 програм исписује недовољан успјех а иначе рачуна просјечну оцјену на основу које исписује успјех ученика.

90

 

 

 

 

Задатак брw14  (110)
Флаша са соком кошта k динара, а празна флаша p динара.Група другара има n динара и купује за све паре сок.Следећег дана дају празне флаше , узимају кауцију и опет за све паре купују сок.Тако настављају сваког дана, док је могуће.Написати програм који за дато n,k, и p одређује колико дана другари могу да купују сок.
Улаз:n=21, k=3, p=1 Излаз: 3 дана

 

Задатак брw15  (115)
Учитавати природне бројеве и сабирати их све док им је сума мања или једнака 1000. Сабирати само оне који су парни или завршавају на 5.

115

 

 

 

 

Задатак брw16  (116)***
Позитивне цијеле бројеве називамо срећним ако задовољавају следећи критериј: Ако број замијенимо са сумом квадрата његових цифара и понављајући тај процес добијемо број 1. Бројеви који нису срећни (тј. несрећни су) никада не заврше овај процес, односно, процес заврши у бесконачној петљи. Начинити програм којим ће се испитивати да ли је број срећан или није. Ако је срећан исписати “Срећан”, а ако није исписати “Несрећан”.
116

 

116a

 

 

Задатак брw17

Мајмун се налази на земљи и жели се попети на врх дрвета чија је висина H метара, мјерећи од земље. У једном дану, мајмун се може попети према горе G метара, али по ноћи спава, те се спусти D метара натраг према земљи. Напишите конзолни програм МАЈМУН који ће одредити колико дана треба мајмуну да се попне до врха. У првом и једином реду стандардног улаза налазе се, одвојени по једним размаком, природни бројеви G, D, H (1 ≤ D< G ≤ H ≤ 1000000000). У први и једини ред стандардног излаза испишите број дана који требају проћи да би мајмун стигао до врха.

majmunii

 

 

 

 

Задатак брw18

Ученици 9. разреда играју игру претварања природних бројева на следећи начин: у датом природном броју X полазећи од цифре највеће тежине ка цифри јединица, они за сваку цифру броје колико се пута узастопно понавља и затим најпре записују број понављања, а затим која цифра је у питању (никада не користе бројеве код којих се једна цифра јавља више од 9 пута узастопно). Написати конзолни програм ПРЕТВОРИ, без коришћења низова, који за задати природан број X исписује преведени број, ако се зна да преведени број неће имати више од 10 цифара.

17

 

 

 

 

 

Задатак брw19

Са стандардног улаза учитати износе новчаница у каси. Могуће новчанице су 50, 20, 10, 5, 2, 1 KM и 5, 10, 20 и 50 фенинга.
Продавац треба да врати кусур тако да употријеби најмањи број новчаница. Са стандардног улаза учитати износ рачуна. Плаћање се врши у новчаници од 100 KM. За дати кусур исписати колико којих новчаница треба вратити.

kusurukm

 

 

 

 

kusurkm2

 

 

 

 

Задатак бр w20.

Пера је послужио другове чоколадом облика правоугаоника чије су димензије дати природни бројеви a и b.При томе им је рекао да ломе само квадрате. Другови су један по један ломили само квадрате, али при томе нису били фер па су ломили највеће могуће квадрате.Написати програм којим се исписује колико се другова послужоло чоколадом.
Улаз: a=12 b=7 Излаз:6

 

Задатак бр w21–      i  izvinjavam se na mijesanju pisma 🙂

Vasko je na času matematike ugledao n brojeva ispisanih na tabli. Vasko ne bi bio Vasko kada ne bi primjetio jednu zanimljivost, u zapisu određenih brojeva mogu se primjetiti kružići (kao npr. Broj 8 se sastoji od 2 kružića). Pošto Vale mnogo voli kružiće interesuje ga koji broj od ponuđenih se sastoji od najviše kružića, ukoliko postoji više takvih brojeva ispisati onaj koji se pojavljuje ranije.

Ulaz:

5

34 5 16 20 89

Izlaz:  89

Objasnjenje: Brojevi kružića su sledeći 34 (0), 5 (0), 16(1), 20 (1), 89 (3), vidimo da 89 sadrži najviše kružića.

Ulaz:

4

100 90 23 87

Izlaz:

100

 

Задатак брw22.

Растављање броја на просте чиниоце је поступак којим се неки природан број представља у облику производа чинилаца који су сви прости бројеви. Написати програм RASTAVI, који ће пребројати укупан број простих чинилаца на које се може раставити природни број n.( 1<n<1000).

Ulaz: 8    Izlaz:3

Број 8=2 * 2 * 2, значи има три проста чиниоца

 DO-WHILE

 

Задатак DO1

Написати програм којим се исписује првих н природних бројева који се дјељиви са тачно два измедју бројева 2,3,5,7.

Ulaz:5   Izlaz:6 10 12 14 15

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s