Zadaci-nizovi

1

 

 

 

 

 

Задатак бр.1   (50)

Написати програм који за унесених n чланова низа исписује позитивне а потом негативне чланове низа.
Ulaz:Koliko clanova niza 5
Clanovi niza su  5 -3 7 -9 4
Izlaz: Pozitivni su 5 7 4
Negativni su -3 -9

Задатак бр.2  (51)

Написати програм који за унесених n чланова низа исписује колико има позитивних а колико негативних чланова низа.
7

 

 

 

Задатак бр.3
Мирко је из скупа цијелих бројева одабрао четири броја који у сортираном поретку чине аритметички низ. Другим ријечима, ако поредамо та четири броја по величини, тада је разлика свака два сусједна броја једнака.
Неспретан какав је, Мирко је ускоро изгубио један број, а за преостала три није сигуран јесу ли у добром (сортираном) поретку.
Напишите програм који ће за задана преостала три броја пронаћи четврти број.
Улазни подаци
У првом ретку улаза налазе се 3 цијела броја између −10 и 100 одвојена по једним размаком.
Напомена: Улазни подаци ће бити такви да ће рјешење, иако не нужно јединствено, увијек постојати.
Излазни подаци
У први редак треба исписати четврти број такав да заједно с три задана броја у сортираном поретку чини аритметички низ.

12
Задатак бр.4  ( 27)
Са улаза учитати n елемената низа (n<=100). Написати програм који исписује трансформисани низ на начин да, уколико су два сусједна члана низа једнака онда се сљедећи увећава за 1.
Ulaz:n=7, niz:4 5 5 6 3 3 4 Izlaz:4 5 6 7 3 4 5

Задатак бр.5

Да разбије досаду, Лука се забавља се разним логичким и математичким играма. У једној од њих Лука прво запише N различитих бројева с регистрација околних камиона на папир, а затим тражи природан број М већи од 1 такав да бројеви на папиру при дијељењу с М дају исте остатке. Лука покушава пронаћи чим више таквих бројева М. Напишите програм који ће на темељу N бројева с папира одредити све бројеве М који задовољавају то својство.
Улазни подаци
У првом ретку налази се природни број N (2 ≤ N ≤ 100), број бројева на папиру.
У сваком од сљедећих N редака налази се по један природни број мањи од 1000000000 (милијарду). Сви бројеви су меñусобно различити.
Улазни подаци ће бити такви да ће рјешење увијек постојати.
Излазни подаци
У први редак испишите све бројеве који задовољавају својство из текста задатка у било којем редослиједу, одвојене размаком.

Ulaz:3    6 34 38     Izlaz:2 4

Ulaz:5   5 17 23 14 83   Izlaz: 3

 

Задатак бр.6  (29)
Написати програм који за унесених n чланова низа исписује најмањи члан и позицију на којој се налази.
Ulaz:n=5, niz: 7 9 1 6 22 Izlaz:najmanji clan niza je 1 na poziciji 3.

 

Задатак бр.7  (80)
Написати програм којим се на основу резултата тркача на 100 м датих низом а1, а1,…аn (индекс елемента низа одговара стартном броју) формира низ b1, b2,….bn гдје је b индекс (стартни број)такмичара који се пласирао на i-to мјесто.

80

 

 

 

 

 

 

Задатак бр.8 (84)
Израчунај аритметичку средину низа унесених бројева. Бројеве уносити све док не унесете 0. Уносом 0 прекида се даљи унос.

84.

 

 

 

 

Задатак бр.9  (86)
Напишите програм који учитава n цијелих бројева и онда саопштава квадрате унесених бројева!

86.

 

 

 

Задатак бр.10  (87)
Напишите програм који учитава n бројева, а затим прво исписује бројеве унесене под непарним редним бројем, а затим под парним бројем!

87

 

 

 

 

Задатак бр.11  (103)

Дати су низови низ1(n)= и низ2(m) чији су чланови цијели бројеви,n+m<100. Написати програм који исписује унију и пресјек та два скупа-низа.

Capture

 

 

 

 

 

 

Задатак бр.12  (104)

Напишите програм који учитава 5 бројева а затим саопштава унатрашке како се вриједности мијењају!

104

 

 

 

Задатак бр.13  (105)

Напиши програм који учитава n бројева а затим исписује аритметичку средину сусједних бројева.

105

 

 

 

Задатак бр.14 (106)
Напишите програм који за учитаних n исписује кумулативну суму низа бројева.

106

 

 

 

Задатак бр.15  (107)
Напишите програм који исписује да ли је унесени низ строго растући или није.

107

 

 

 

107a

 

 

 

 

Задатак бр.16  (109)
Дат је низ А од N природних бројева (N<=500) . Написати програм којим се исписује индекс оног елемента у низу А за који се збир елемената низа који стоје пре тог елемента најмање разликује од збира елемената низа који стоје после њега.

109x

 

 

 

Задатак бр.17  (111)
Наставник физичког васпитања у једној основној школи организовао је такмичење у скоку у даљ. Такмичење је организовано тако да су ученици распоређени у парове. Сваки ученик у пару скаче, а наставник биљежи резултат првог и другог ученика. У полуфинале улази онај такмичар који је у пару постигао бољи резултат. Наставник је формирао N таквих парова.Потребно је направити програм који ће за сваки пар провјерити који такмичар је постигао 6олљи резултат. Уколико је то први такмичар на излазу приказати вриједност I, ауколико је други врједност 2.
Одговор за сваки пар приказати на посебној линији без размака.
Улаз:
• Број парова N
• Вриједности које су прескочили чланови парова
Излаз:
• Вриједност 1 или 2

111a

 

 

 

 

Задатак бр.18  (112)
На улазу се задаје низ А(N) (N<100).
Направити програм који ће направити нови низ В(М) (М<100) тако да из низа А уклони све дуплиране вриједности са листе бројева.
Улаз:
• Број елемената низа А
• Елементи низа А (Сваки број почетног низа А биће већи или једнак 0).
Излаз:
• На излазу је потребно приказати почетни низ А. а затим и низ В. Оба низа приказати у поједном реду, (уколико могу да стану).

112

 

 

 

Задатак бр.19  (114)
Дат је низ од n реалних бројева. Наћи број најближи нули и број најдаљи од нуле.

114

 

 

 

Задатак бр.20

Напиши програм који исписује два највећа члана низа и њихове позиције у низу.

19

 

Задатак бр.21

Учитати низ од N цијелих бројева а затим штампати два најмања члана низа. Ако не постоје два најмања члана исписати одговарајућу поруку.

20

Задатак бр.22

Учитати низ од N цијелих бројева а затим штампати два највећа члана низа. Ако не постоје два највећа члана исписати одговарајућу поруку.(Порука се односи на то да низ може бити констаната-имати све исте чланове)

Задатак бр. 23

Напишите програм који ће на основу бројева којих су се присјетили Матеј и Доминик одредити која ће три ученика морати учити историју. Ако то из даних података није могуће једнозначно одредити, треба исписати поруку „SVI“.
Напомена: бројеви којих су се присјетили Матеј и Доминик сигурно су били записани на папиру.
УЛАЗНИ ПОДАЦИ
У првом ретку налазе се два природна броја M1 i M2 (1 ≤ M1, M2 ≤ 30, M1 ≠ M2), редни бројеви двају ученика којих се Матеј успио сјетити.
У другом ретку налазе се два природна броја D1 i D2 (1 ≤ D1, D2 ≤ 30, D1 ≠ D2), редни бројеви двају ученика којих се Доминик успио сјетити.
ИЗЛАЗНИ ПОДАЦИ
У једини редак у растућем поретку испишите три природна броја, редне бројеве ученика који ће усмено одговарати. Ако није могуће једнозначно одредити изабране ученике, у једини редак испишите поруку „SVI“.

22

 

 

 

Задатак бр.24

N другова у разреду су на часу физичког мјерили колико сваки од њих може скочити у даљ и мјере записивали у свеску. Занимало их је колика је најмања разлика у скоку између нека два другара. Сви су скакли и имали различите мјере скокова.

skokovi

 

 

 

 

Задатак бр.25

Перица и Јовица скупљају гомиле боровница. N гомила боровница је поредано у ред. Перица скупља боровнице с почетка реда а Јовица с краја реда. Након што сакупе све гомиле свако преброји своје боровнице.

Дато је Q упита.Сваки упит садржи један број K а ви треба да одговорите да ли је могуће да на крају и Перица и Јовица имају више од К боровница.

Улаз: први ред: број гомила N и број упита  Q (1<N< 100 000, 1<Q<1 000 000)

други ред: налази се N цијелих бројева у интервалу од 1 до 1 000 000 који представљају број боровница на свакој од гомила.

У следећих Q редова налази се по један број К (1<К<1 000 000 000).

Излаз: На стандардни излаз исписати Q редова, који представљају одговоре на сваки од Q упита. Сваки ред исписује d-ако је могуће да обојица скупе више од К боровница и n-ако није могуће да обојица скупе више од К боровница.

1

 

2

 

 

 

Задатак бр.26

Аутобус који вози на релацији Добој –Дервента има n станица на којима излазе и улазе путници.Kако би власник предузећа имао увид јесу ли му аутобуси довољно велики ,да путници неби стајали, наредио је возачима да биљеже број путника у аутобусу.Како је возачима напорно након сваке станице бројати путнике,они броје само колико је путника изашло и колико је ушло на појединој станици.
Напиши програм чији ће улазни подаци бити број станица на датој релацији и за сваку станицу број путника који су изашли и број путника који су ушлина тој станици. Програм треба исписивати колико је највише путника возило у неком тренутку у аутобусу.
Напомена:
Прва станица је у Добоју и прије него аутобус отвори врата он је празан.
Последња станица је у дервенти и на њој ће сви путници изаћииз аутобуса и нико у њега неће ући.
Улазни подаци:
Природан број n(1<=n<=20)-број станица на којима стаје аутобус
-n пута по два цијела броја A и B(0<=А,B<=100) при чему је
А-број путника који је изашао на станицу
B-број путника који је ушао на станици
Сваки број ће бити у новом реду

aa

 

 

 

bb

 

 

 

 

 

Задатак бр.27

Потребно је направити програм који рачуна суму два низа исте дужине, тако да важи једнакост С(I) = A(I) + B(I).

Улаз: На улазу се у првој линији уноси број елемената низова N (N<=100).

-У другој линији уносе се два броја који представљају два прва елемента низа А. Потребно је формирати низ тако да је међусобни однос (количник) свака два узастопна (наредног и претходног) елемента једнак. (Елементи низа А не могу бити 0. Уколико се унесе 0 завршити програм исписом поруке о грешци).

– У трећој линији уносе се два прва елемента низа В. Потребно је формирати овај низ тако да је међусобна разлика свака два елемента низа (наредног и претходног) једнака.

Излаз:

– Потребно је у првом реду приказати елементе низа А, у другом елементе низа В, а у трећем реду елементе новог низа С. Елементе низова заокружити на једну децималу. Излаз треба да одговара примјеру!

 

 

 

 

 

 

Задатак 28.

У оквиру општинских олимпијских игара организовано је атлетско такмичење у којем учествују екипе двије основне школе. Резултати такмичара биљеже се тако да освојено прво мјесто доноси највише бодова за екипу (бодови су цијели бројеви), док се бодови додјељују и за освојено друго и треће место. Резултати такмичара биљеже се у низу и то тако што се бодови такмичара прве екипе уносе на непарна мјеста у низу (први елемент низа је А(1)), а друге на парна. Потребно је провјерити која екипа је побједник такмичења.

Улаз:

-У првој линији се уноси број такмичара у обе екипе (број чланова низа N<50, екипе имају исти број такмичара),

– Затим се уносе освојени бодови (чланови низа)

Излаз:

– Потребно је приказати која екипа је побиједила и за колико бодова. Излаз треба да одговара примјеру!

 

 

Задатак29.

На улазу се уноси низ бројева А(N, N<100). Потребно је направити програм који рачуна вриједност к која је једнака суми елемената низа помноженој са бројем елемената.

Улаз:

На улазу уносе елементи низа А (цијели бројеви), при чему се унос прекида када се унесе -1 (-1 не узимати у обзир при прорачуну средње вриједности нити броја елемената).

Излаз:

Приказати вриједност к заокружену на двије децимале, при чему излаз мора одговарати примјеру .

 

 

 

 

 

 

 

Задатак30.

Потребно је направити програм који елеменате низа А (N=4) претвара у четвeроцифрен број, такав да су све цифре броја једнаке најмањем броју у низу А.

Улаз:

– На улазу се уносе елементи низа (сви елементи су већи од 0 и мањи од 10)

Излаз:

-Приказати број настао од елемената низа.

 

 

 

Задатак31.

Приликом реализације такмичења из информатике након општинских такмичења формира се јединствена ранг листа за сваку регију, како би се позвали учесници на регионално такмичење. При том је познат максималан број бодова, а дефинише се минималан број бодова. Потребно је пребројати колико такмичара ће бити позвано на регионално такмичење, као и колики је минималан и максималан број бодова који су најбољи и најлошији такмичар, позвани на регионално такмичење освојили.

Улаз:

– На улазу се уносе број такмичара у регији (укупан број такмичара са општинских такмичења N<100),

-У другој линији уноси се минималан број бодова који је потребно освојити за учешће на регионалном такмичењу,  Затим се уносе бодови сваког такмичара,

Излаз:

– У првој линији приказати број такмичара који ће бити позвани на регинално такмичење,

– У другој линији приказати најмањи број бодова које је освојио најлошији такмичар који ће бити позван на регионално такмичење

– У трећој линији највећи број бодова које је освојио најбољи такмичар који ће бити позван на регионално такмичење. Излаз треба да одговара примјеру!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s